โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ Summer Course 2020
แผนกธุรการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2563
การรับผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
เ รื่ อ ง แ จ้ ง ง ด การเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ในปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 Update
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 Update
New
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Kindergarten Family Sport Day

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Kindergarten Family Sport Day เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาการทางด้านสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

New
ตารางสอบ การเตรียมตัวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

O-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ทดสอบความรู้ของน้อง ๆ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของโรเรียน คะแนนของ ม. 6 ยังใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออีกด้วย

เด็กหญิงวรกมล ไหมเพ็ชร k.3/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech)ห้องเรียนพิเศษ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

TECHNOLOGY AND FACILITIES
TECHNOLOGY AND FACILITIES

All technology and associated facilities are valued in terms of helping to provide meaningful lessons and a quality education provision. With this in mind, Kasintorn St. Peter School provides advanced and appropriate information resources to support the teaching-learning programs of the school.

INTELLIGENCE IN SCIENCE AND MATH PROGRAM (ISM)
INTELLIGENCE IN SCIENCE AND MATH PROGRAM (ISM)

In the Intelligence in Science and Math program, students learn about Design and Technology as well as Computing Science.

ELECTRONIC BOOK
travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

รอบรั้วกสิณธร
STUDENTS LIFE
STUDENTS LIFE

The school offers a curriculum with a wide range of programs to cultivate and nurture the student's social, psychological and intellectual abilities. Our school is keen in inspiring the students to learn beyond the corners of the classroom. Allowing them to explore

PARENTS OUTLOOK / SUPPORT
PARENTS OUTLOOK / SUPPORT

Kasintorn Saint Peter School is greatly honored and grateful for the whole-hearted support of the parents. We sincerely appreciate the parent's effort and care.ALUMNI
ALUMNI

The prestigious alumni award honors the graduates who symbolize the love and respect towards their Alma Mater, Kasintorn Saint Peter School, and bring credit to the school through achievement, values that they have learned, and good camaraderie.

เด็กเก่งกสิณธร
ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สสวท)เด็กหญิงนารีญา ชัยบัญดิษฐ์ เด็กหญิงฐิตารีย์ ลาภกุลพัฒน์ เด็กหญิงบุษราคัม ผาติชล เด็กหญิงอิสรีย์ วงศ์เดชานันท์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับชั้น ม.1-ม.3 จากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกตัญญู บุญญปรีดา Grade 3/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech จากมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนระดับชาติ (ภาคกลาง) ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงแองเจลิน่า สุนารี คาร์เตอร์ Grade 9 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน Spelling Bee จากมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนระดับชาติ (ภาคกลาง) ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงภูริชญา มงคลใหม่ อ.3/8 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 .

SOCIAL CONTACT
KSP Channel
การสอนภาษาญี่ปุ่น (EP.2) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทุกวันจันทร์ ซึ่งสอนโดยครูชาวญี่ปุ่น เจ้าของภาษา (Mr.Hironobu Miyashita) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2, 5/3 และ Grade 11/2 ณ ห้อง Lecture Room ชั้น 7 อาคารเซนต์ปีเตอร์