นักเรียนได้รับรางวัลผลสอบ Pre O-Net ระดับภาคและ ระดับประเทศNews Update