Popular Posts

ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 • August 30, 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามความสนใจ


ประมวลภาพเคลือบฟลูออไรด์

 • August 30, 2019

ฟลูออไรด์เป็นธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันฟันผุคือการใช้ฟลูออไรด์นอกจากนี้ ฟลูออไรด์ยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียไม่ให้สร้างกรดขึ้นมาทำลายฟัน

KSP UPCYCLE DANCING CONTEST 2019

 • August 14, 2019

ประมวลภาพกิจกรรมการเเข่งขันเต้นชุด รีไซเคิล

Kasintorn International School Day
IEP Kindergaten 1

 • August 28, 2019

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาต่างประเทศดีขึ้นและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Popular Posts   Read More >>  

KSP Channel   .....click >>

STUDENTS LIFE

ประมวลภาพฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

  มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากในหญิงไทยเป็นอันดับที่ 2 ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV เป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หลักการที่สำคัญคือควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ 26 ปี

 • August 5, 2019

PARENTS OUTLOOK / SUPPORT

ประมวลภาพประชุมผู้ปกครอง Gr.1 English Program

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน

 • August 5, 2019

Outstanding Students 2019

การแสดงความสามารถเรียนรู้
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
ระดับประเทศ

  ยินดีกับเด็กหญิงนัยน์ภัค สุทธิพานิช ป.6/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
  ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

Outstanding Students 2019

Funarium Recycle Craft Contest 2019

  ยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3
  English Program ทีม K S T Band ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 9,000 บาท จากการประกวด Funarium Recycle Craft Contest 2019

Outstanding Students

ยินดีกับทีม Stayed Melody นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

Stayed Melody นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้เข้าสู่รอบคัดเลือก 24 วงสุดท้าย จากทั้งหมด 119 วง และได้เข้าแข่งขันโครงการ ประกวดวงดนตรีระดับมัธยม Goldcity Thailand Band Knockout ในรอบการแสดงสดต่อไป

Outstanding Students

ยินดีกับเด็กหญิงกมรวรรณ ก้อนศิลา ได้รับรางวัลแชมป์ ประเภทเดี่ยว U12 แชมป์ ประเภทคู่U12 แแชมป์ ประเภททีมรุ่น U12

รายการ 6th Guangdong International Junior Tennis Championship 2018, Guangzhou city, China P.R. 11th-19th July 2018 " และการเเข่งขันรายการต่างๆ อีกมากมาย

Outstanding Students

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรกมล ไหมเพ็ชร นักเรียนระดับชั้น K.2/3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยมพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ในการแข่งขัน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Outstanding Students

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆทีมที่ได้รับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE KIDS TALENT

งานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จ.นนทบุรี รางวัลที่ได้รับ คือ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีม เด็กไทย 4.0 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทีม POWER OF KSP 3. รางวัลชมเชยอันดับ1 ทีม TODAY DANCE

Electronic Book

บ้านกสิณธร 2558

บ้านกสิณธร 2559

บ้านกสิณธร 2560

บ้านกสิณธร 2561


Read More >>

Outstanding Students

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนนในครั้งนี้

Outstanding Students    Read More >>