English

- วิชา Science เรื่อง The 5 Senses. T.Jennifer
- วิชา นาฏศิลป์ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่า คุณครูนันทภัค
- วิชา English เรื่อง Feelings and Word Family _at_ Review.T.Jennifer
- วิชา Math เรื่อง Quantity and Addition with Shapes and Animals. T.Jennifer
- วิชา Science เรื่อง Eye Sense and The Skeletal System. T.Jennifer
- วิชา English เรื่อง Letter Ww T.Jennifer
- วิชา English เรื่อง Letter Yy T.Jennifer
- วิชา English เรื่อง Weather Review T.Jennifer

Science

- วิชา Science เรื่อง Storms T.Jennifer
- วิชา Science เรื่อง The water Cycle and Stormy T.Jennifer
- วิชา Science เรื่อง Water Cycle and Stormy Weather Review T.Jennifer

Math

- วิชา Math เรื่อง Addition and Numbers 1-10 T.Jennifer
- วิชา Math เรื่อง Numbers and Numerals 1-12 T.Jennifer

Multiple Intelligences

- วิชา Multiple Intelligences เรื่อง Weather and Seasons T.Jennifer

Art

- วิชา Art เรื่อง Let's Track a Storm T.Jennifer

บูรณาการ ฯ

- บูรณาการ รุ้งกินน้ำแสนสวย คุณครูผู้สอน ครูกุลรดา
- บูรณาการ รุ้งกินน้ำแสนสวย คุณครูผู้สอน ครูอัญชลี

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น