กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก ครูปกาวรรณ สิงห์โตทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง เสียงในภาษาไทย
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง เสียงในภาษาไทย
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง เสียงในภาษาไทย 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง เสียงในภาษาไทย2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง เสียงในภาษาไทย2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง เสียงในภาษาไทย2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สัปดาห์ที่ 1 เรื่องเสียงในภาษาไทย1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 เรื่องธรรมชาติและลักษณะของภาษา
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ที่1 วิชาทฤษฎีความรู้ฯ
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 วิชาทฤษฎีความรู้ฯ
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 เรื่อง คำเป็น คำตาย - ครูผู้สอน นางปนัดดา บัวอ่อน
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภาษาพูด ภาษาเขียน ครูผู้สอน นางสาวปนัดด บัวอ่อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- สัปดาห์ที่2 วิชาหน้าที่ ม.1ห้อง1 หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง มารยาทไทย ครูเกรียงไกร นุ่นงาม
- สัปดาห์ที่1วิชาสังคม ม.1ห้อง1หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องประวัติพระพุทธเจ้า ครูเกรียงไกร นุ่นงาม
- สัปดาห์ที่2วิชาสังคม ม.1ห้อง3หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องพิธีอุปสมบท ครูเกรียงไกร นุ่นงาม
- สัปหาห์ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 ครูผู้สอน ครูปนัดดา บัวอ่อน

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น