กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและสถานะของสารละลาย ครูศิริลักษณ์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย ครูศิริลักษณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พยางค์ คำ วลี ประโยค ครูผู้สอน นางสาวปนัดดา บัวอ่อน
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประโยคความรวม ครูผู้สอน นางสาวปนัดดา บัวอ่อน
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องประโยคความซ้อน ครูผู้สอน นางสาวปนัดดา บัวอ่อน
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องอนุประโยค ครูผู้สอน นางสาวปนัดดา บัวอ่อน
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื้อง วรรณคดี วรรณกรรม ครูผู้สอน นางสาวปนัดดา บัวอ่อน
- สัปดาห์ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องแบบทดสอบประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน ครูผู้สอน นางสาวปนัดดา บัวอ่อน

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น