กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สัปดาห์ที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ประวัติเมนเดล ครูศิริลักษณ์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 2 เรื่อง โครโมโซม1 ครูศิริลักษณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 4 พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ ครูผู้สอนพาณิภัค วงศ์ชิต
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 กฎหมายแพ่ง ครูผู้สอน พานิภัค วงศ์ชิต
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 กฎหมายอาญา ครูผู้สอนพานิภัค วงศ์ชิต
- สัปดาห์ที่ 1 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 เรื่อง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละ ครูผู้สอน พานิภัค วงศ์ชิต
- สัปดาห์ที่ 2 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 ความมีวินัย ครูผู้สอน พานิภัค วงศ์ชิต
- สัปดาห์ที่ 4 สังคม ฯชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3 เรื่องพุทธสาวก พุทธสาวิกา ครูผู้สอน พานิภัค วงศ์ชิต

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น