กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 เลขยกกำลัง เรื่องหลักการนับเบื้องต้น เรื่องหลังการบวก - ครูผู้สอน ครูปกาวรรณ สิงห์โตทอง
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 2 ตรรกศาสตร์ เรื่องประพจน์ - ครูผู้สอน ครูปกาวรรณ สิงห์โตทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ธรรมชาติและลักษณะของภาษา 4/1 ครั้งที่ 1
- สัปดาห์ที่ 1ภาษาไทย2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การรับและส่งสารด้วยการอ่าน ครูสุชานันท์ โพธิ์ตุ่น
- สัปดาห์ที่ 1ภาษาไทย2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ครูสุชานันท์ โพธิ์ตุ่น
- สัปดาห์ที่ 2 หลักภาษาพาสนุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เสียงวรรณยุกต์ ครูสุชานันท์ โพธิ์ตุ่น
- สัปดาห์ที่ 2 หลักภาษาพาสนุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สรุปเสียงในภาษาไทย ครูสุชานันท์ โพธิ์ตุ่น
- สัปดาห์ที่ 3 หลักภาษาพาสนุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พยางค์ ครูสุชานันท์ โพธิ์ตุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- สัปดาห์ที่ 1 สังคมฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1 เรื่อง สังคมชมพูทวีป ครูผู้สอน พานิภัค วงศ์ชิต
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ครูผู้สอน พานิภัค วงศ์ชิต
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1 เรื่องวิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครูผู้สอน พานิภัค วงศ์ชิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สัปดาห์ที่1 -โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1ม.4-1 - เรื่องโครงสร้างโลก - ครูมาลินี มนต์เหลา
- สัปดาห์ที่2 - โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1- ม.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 - เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณ๊ - ครูมาลินี มนต์เหลา

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น