กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เลขยกกำลัง เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม ครูปกาวรรณ สิงห์โตทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- สัปดาห์ที่ 1 ภาษาไทย 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพูดให้สัมฤทธิผล ครูสุชานันท์ โพธิ์ตุ่น
- สัปดาห์ที่ 1 ภาษาไทย3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม ครูสุชานันท์ โพธิ์ตุ่น
- สัปดาห์ที่ 2 ภาษาไทย3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง ครูสุชานันท์ โพธิ์ตุ่น

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น