บทเรียนออนไลน์

เตรียมอนุบาล/เนอสเซอรี่

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 1 ชื่อโรงเรียน ชื่อครู ชื่อครูพี่เลี้ยง ครูผู้สอน ครูจันทพร แสนโพธิ์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 2 ชื่อเพื่อนครูผู้สอน ครูพัณณ์ชิตา สมหมาย
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 3 การทักทาย มารยาทในการไหว้ ครูผู้สอน ครูปุณยวีร์ ทิพพานุรัตน์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 4 ข้อตกลงในห้องเรียน ครูผู้สอน ครูจันทพร แสนโพธิ์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่องที่ 1 ไข่ ครูผู้สอน ครูพัณณ์ชิตา สมหมาย
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่องที่ 2 เนื้อสัตว์ ครูผู้สอน ครูพัณณ์ชิตา สมหมาย
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่องที่ 3 ผักและผลไม้ ครูผู้สอน ครูปุณยวีร์ ทิพพานุรัตน์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่องที่ 4 นม ครูผู้สอน ครูพัณณ์ชิตา สมหมาย
- สััปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่องที่ 4 นม ครูผู้สอน ครูปุณยวีร์ ทิพพานุรัตน์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่องที่ 5 อาหารที่ไม่ควรรับประทาน ครูผู้สอน ครูพัณณ์ชิตา สมหมาย
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่องที่ 5 อาหารที่ไม่ควรรับประทาน ครูผู้สอน ครูปุณยวีร์ ทิพาพานุรัตน์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล พยัญชนะไทย เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะ ก ครูผู้สอน ครูจันทพร แสนโพธิ์
- สัปดาห์ที่ 2ชั้นเตรียมอนุบาล พยัญชนะไทย เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะ ข ครูผู้สอน ครูพัณณ์ชิตา สมหมาย
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล พยัญชนะไทย เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะ ฃ ครูผู้สอน ครูปุณยวีร์ ทิพพานุรัตน์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล อักษรภาษาอังกฤษ เรื่อง เรียนรู้ตัวอักษร A ครูผู้สอน ครูปุณยวีร์ ทิพพานุรัตน์
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล อักษรภาษาอังกฤษ เรี่อง เรียนรู้ตัวอักษร B ครูผู้สอน ครูจันทพร แสนโพธิ์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล อักษรภาษาอังกฤษ เรื่อง เรียนรู้ตัวอักษร C ครูผู้สอน ครูพัณณ์ชิตา สมหมาย
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล ตัวเลข เรื่อง เรียนรู้ตัวเลข 1 ครูผู้สอน ครูพัณณ์ชิตา สมหมาย
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ตัวเลข เรี่อง เรียนรู้ตัวเลข 2 ครูผู้สอน ครูปุณยวีร์ ทิพพานุรัตน์
- สัปดาห์ดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล ตัวเลข เรื่อง เรียนรู้ตัวเลข 3 ครูผู้สอน ครูจันทพร แสนโพธิ์
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ เรื่องที่ 3 น้องสาว น้องชาย ครูผู้สอน ครูจันทพร แสนโพธ์
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ เรื่องที่ 3 น้องสาว น้องชาย ครูผู้สอน ครูพัณณ์ชิตา สมหมาย
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ เรื่องที่ 3 น้องสาว น้องชาย ครูผู้สอน ครูปุณณ์ยวีร์ ทิพพานุรัตน์

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น