กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- สัปดาห์ที่ 1 วิชาภาษาไทย - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 พยางค์และคำ ครูผู้สอนชลิดา กมลประยุทธ์
- สัปดาห์ที่ 1 -วิชาภาษาไทย - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 2 การอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ ครูผู้สอนวิไลวรรณ ขำดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- สัปดาห์ที่ 1 - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - เรื่องที่ 2 การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย คุณครูอ้อมใจ อุศุภการี
- สัปดาห์ที่1 วิชาคณิตศาสตร์ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 การอ่านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแทนจำนวนนับไม่เกิน100,000 - ครูผู้สอนศรีวรรณ โพธิ์ใหญ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- สัปดาห์ที่1วิชาสังคมศึกษา ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่1 พระพุทธ เรื่องที่1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ครูผู้สอนนางวิมลรัตน์ ลุนสอน
- สัปดาห์ที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ ครูผู้สอน นางวิมลรัตน์ ลุนสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- สัปดาห์ที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (2)ครูผู้สอนปราณี ม้าสุวรรณ
- สัปดาห์ที่1วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(1) ครูผู้สอนชโลชา กันยาประสิทธิ์

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น