ระดับชั้นอนุบาล 1

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 1 แนะนำชื่อคุณครู แนะนำชื่อเพื่อน ชื่อโรงเรียน และข้อตกลงในห้องเรียน ครูผู้สอน ครูพิชญ์จิรา เรืองประชา

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 1 แนะนำชื่อคุณครู แนะนำชื่อเพื่อน ชื่อโรงเรียน และข้อตกลงในห้องเรียน ครูผู้สอน ครูกานต์ชนก ทอรี
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 1 แนะนำชื่อคุณครู แนะนำชื่อเพื่อน ชื่อโรงเรียน และข้อตกลงในห้องเรียน ครูผู้สอน ครูลุลิตา คุ้มอยู่
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 2 การทักทาย มารยาทในการไหว้ ครูผู้สอน ครูกนกวรรณ ชาญสมร
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 2 การทักทาย มารยาทในการไหว้ ครูผู้สอน ครูพัชราภรณ์ เจริญสม
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 2 การทักทาย มารยาทในการไหว้ ครูผู้สอน ครูปิยะดา เคลือนาค
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 3 มารยาทในการพูด ครูผู้สอน ครูสุพิชชา ละม้ายเมือง
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 3 มารยาทในการพูด ครูผู้สอน ครูศิริพร เส็งเล็ก
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 3 มารยาทในการพูด ครูผู้สอน ครูชไมรัตน์ โกสิงห์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 4 เด็กเอ๋ย เด็กดี ครูผู้สอน ครูณัฏฐ์วศา ศรีมารักษ์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 4 เด็กเอ๋ย เด็กดี ครูผู้สอน ครูเบญจวรรณ พรหมเจริญ
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 4 เด็กเอ๋ย เด็กดี ครูผู้สอน ครูเพ็ญศรี โกศล
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย โรงเรียนของหนู เรื่องที่ 4 เด็กเอ๋ย เด็กดี ครูผู้สอน ครูกมลวรรณ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 1 อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ครูผู้สอน ครูกานต์ชนก ทอรี
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 1 อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ครูผู้สอน ครูลุลิตา คุ้มอยู่
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 1 อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ครูผู้สอน ครูกนกวรรณ ชาญสมร
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 2 การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ครูผู้สอน ครูพัชราภรณ์ เจริญสม
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 2 การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ครูผู้สอน ครูปิยะดา เครือนาค
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 2 การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ครูผู้สอน ครูสุพิชชา ละม้ายเมือง
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 2 การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ครูผู้สอน ครูศิริพร เส็งเล็ก
- สััปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 3 สุขบัญญัติ 10ประการ ครูผู้สอน ครูชไมรัตน์ โกสิงห์
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 3 สุขบัญญัติ 10ประการ ครูผู้สอน ครูณัฏฐ์วศา ศรีมารักษ์
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 3 สุขบัญญัติ 10ประการ ครูผู้สอน ครูเบญจวรรณ พรหมเจริญ
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 3 สุขบัญญัติ 10ประการ ครูผู้สอน ครูเพ็ญศรี โกศล
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย ร่างกายของหนู เรื่องที่ 3 สุขบัญญัติ 10ประการ ครูผู้สอน ครูกมลวรรณ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรื่องที่ 1 หู ตา ครูผู้สอน ครูพิชญ์จิรา เรืองประชา
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรื่องที่ 1 หู ตา ครูผู้สอน ครูกานต์ชนก ทอรี
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรื่องที่ 1 หู ตา ครูผู้สอน ครูลุลิตา คุ้มอยู่
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรื่องที่ 2 จมูก ครูผู้สอน ครูกนกวรรณ ชาญสมร
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเองครูผู้สอน ครูพิชญ์จิรา เรืองประชา
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูกานต์ชนก ทอรี
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูลุลิตา คุ้มอยู่
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูกนกวรรณ ชาญสมร
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูพัชราภรณ์ เจริญสม
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูปิยะดา เคลือนาค
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูสุพิชชา ละม้ายเมือง
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูศิริพร เส็งเล็ก
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูชไมรัตน์ โกสิงห์
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูณัฏฐ์วศา ศรีมารักษ์
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูเบญจวรรณ พรหมเจริญ
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 1 รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ครูกมลวรรณ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พยัญชนะไทย เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะ ง ครูผู้สอน ครูพิชญ์จิรา เรืองประชา
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พยัญชนะไทย เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะ ง ครูผู้สอน ครูณัฏฐ์วศา ศรีมารักษ์
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พยัญชนะไทย เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะ จ ครูผู้สอน ครูกนกวรรณ ชาญสมร
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พยัญชนะไทย เรี่อง เรียนรู้พยัญชนะ บ ครูผู้สอน ครูสุพิชชา ละม้ายเมือง
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตัวเลข เรื่อง เรียนรู้ตัวเลข 1 ครูผู้สอน ครูกานต์ชนก ทอรี
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตัวเลข เรื่อง เรียนรู้ตัวเลข 1 ครูผู้สอน ครูกานต์ชนก ทอรี
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตัวเลข เรื่อง เรียนรู้ตัวเลข 2 ครูผู้สอน ครูเบญจวรรณ พรหมเจริญ
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตัวเลข เรื่อง เรียนรู้ตัวเลข 3 ครูผู้สอน ครูศิริพร เส็งเล็ก
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตัวเลข เรื่อง เรียนรู้ตัวเลข 3 ครูผู้สอน ครูกมลวรรณ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อักษรภาษาอังกฤษ เรื่อง เรียนรู้อักษร A ครูผู้สอน ครูลุลิตา คุ้มอยู่
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อักษรภาษาอังกฤษ เรื่อง เรียนรู้อักษร B ครูผู้สอน ครูปิยะดา เคลือนาค
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อักษรภาษาอังกฤษ เรื่อง เรียนรู้อักษร C ครูผู้สอน ครูชไมรัตน์ โกสิงห์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อักษรภาษาอังกฤษ เรื่อง เรียนรู้อักษร C ครูผู้สอน ครูเพ็ญศรี โกศล
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเด็กชาย เด็กหญิง รูปร่างลักษณะของแต่ละเชื้อชาติ ครูผู้สอน ครูพิชญ์จิรา เรืองประชา
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเด็กชาย เด็กหญิง รูปร่างลักษณะของแต่ละเชื้อชาติ ครูผู้สอน ครูกานต์ชนก ทอรี
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเด็กชาย เด็กหญิง รูปร่างลักษณะของแต่ละเชื้อชาติ ครูผู้สอน ครูลุลิตา คุ้มอยู่
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเด็กชาย เด็กหญิง รูปร่างลักษณะของแต่ละเชื้อชาติ ครูผู้สอน ครูกนกวรรณ ชาญสมร
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเด็กชาย เด็กหญิง รูปร่างลักษณะของแต่ละเชื้อชาติ ครูผู้สอน ครูพัชราภรณ์ เจริญสม
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย รูปร่างลักษณะของหนู เรื่องที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเด็กชาย เด็กหญิง รูปร่างลักษณะของแต่ละเชื้อชาติ ครูผู้สอน ครูปิยะดา เคลือนาค

Teach by native speakers

- English K. 1 Week 2 Day 2 Letter Dd Ee and Ff - by t jennifer
- English K.1 K.1 Week 1 Day 1 Letter Aa by T. Jennifer
- English K.1 Week 1 Day 2 - Letter Aa Bb - by T. Jennifer
- English K.1 Week 1 Day 3 Letter AaBbCc review - by T jennifer
- English K.1 Week 1 Day 4 Letter Cc - by T Jennifer
- English K.1 Week 2 Day 1 Letter Cc Dd -by T. Jennifer
- English K.1 Week 2 Day 1 Letter Cc Dd -by T. Jennifer
- English K.1 week 2 day 4 Letter Ff - Powerpoint Presentation by t jennifer

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น