ระดับชั้นอนุบาล 2

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย กสิณธรที่รัก เรื่องที่1 ชื่อ หน้าที่ของบุคคลต่างๆ และกิจวัตรของนักเรียน ครูผู้สอน กิตติยา แก้วขอมดี
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย กสิณธรที่รัก เรื่องที่1 ชื่อ หน้าที่ของบุคคลต่างๆ และกิจวัตรของนักเรียน ครูผู้สอน อรยา ขำผา
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย ร่างกายน่ารู้ เรื่องที่1 ชื่อ หน้าที่และการดูแลอวัยวะต่างๆ ครูผู้สอน ไพจิตร ภาษิต
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย ร่างกายน่ารู้ เรื่องที่1 ชื่อ หน้าที่และการดูแลอวัยวะต่างๆ ครูผู้สอน ทวีพร ปะสุข
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย ร่างกายน่ารู้ เรื่องที่2 ชื่อ การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการอย่างถูกวิธี ครูผู้สอน ภัทราภรณ์ เดชสถิตย์
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย ร่างกายน่ารู้ เรื่องที่2 ชื่อ การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการอย่างถูกวิธี ครูผู้สอน กมลทิพย์ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย ร่างกายน่ารู้ เรื่องที่3 ชื่อ การล้างมืออย่างถูกวิธี ครูผู้สอน ธิดารัตน์ โพริย้า
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย ร่างกายน่ารู้ เรื่องที่ 3 ชื่อ การล้างมืออย่างถูกวิธี ครูผู้สอน ปัทมา สมพงษ์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 1 ชื่อ มุมมองที่แตกต่าง (ตา) ครูผู้สอน กิตติยา แก้วขอมดี
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 1 ชื่อ มุมมองที่แตกต่าง (ตา) ครูผู้สอน อรยา ขำผา
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 3 ชื่อ กลิ่นที่หนูชอบ (จมูก) ครูผู้สอน ไพจิตร ภาษิต
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 3 ชื่อ กลิ่นที่หนูชอบ (จมูก) ครูผู้สอน ทวีพร ปะสุข
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 4 ชื่อ ลิ้นมีไว้รับรส (ปาก,ลิ้น) ครูผู้สอน ภัทราภรณ์ เดชสถิตย์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 4 ชื่อ ลิ้นมีไว้รับรส (ปาก,ลิ้น) ครูผู้สอน กมลทิพย์ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 5 ชื่อ มือหนูสัมผัส (มือ,กายสัมผัส) ครูผู้สอน ธิดารัตน์ โพริย้า
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 5 ชื่อ มือหนูสัมผัส (มือ,กายสัมผัส) ครูผู้สอน ปัทมา สมพงษ์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย กสิณธรที่รัก เรื่องที่2 ชื่อ มารยาทในการไหว้และมารยาทในการพูด ครูผู้สอน นาตยา มีแสง
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย กสิณธรที่รัก เรื่องที่2 ชื่อ มารยาทในการไหว้และมารยาทในการพูด ครูผู้สอน เบญจมาศ ธิอักษร
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 2 ชื่อ เสียงที่แตกต่าง (หู) ครูผู้สอน นาตยา มีแสง
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรื่องที่ 2 ชื่อ เสียงที่แตกต่าง (หู) ครูผู้สอน เบญจมาศ ธิอักษร
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 1 ชื่อ ความพึงพอใจ และยอมรับ รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน กิตติยา แก้วขอมดี
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 1 ชื่อ ความพึงพอใจ และยอมรับ รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน อรยา ขำผา
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 1 ชื่อ ความพึงพอใจ และยอมรับ รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ไพจิตร ภาษิต
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 1 ชื่อ ความพึงพอใจ และยอมรับ รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ทวีพร ปะสุข
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 1 ชื่อ ความพึงพอใจ และยอมรับ รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ภัทราภรณ์ เดชสถิตย์
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 1 ชื่อ ความพึงพอใจ และยอมรับ รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน กมลทิพย์ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 1 ชื่อ ความพึงพอใจ และยอมรับ รูปร่างลักษณะของตนเอง ครูผู้สอน ธิดารัตน์ โพริย้า
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน กิตติยา แก้วขอมดี
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน อรยา ขำผา
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน นาตยา มีแสง
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน เบญจมาศ ธิอักษร
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน ไพจิตร ภาษิต
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน ทวีพร ปะสุข
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน เบญจมาศ ธิอักษร
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน กมลทิพย์ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน ธิดารัตน์ โพริย้า
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 2 ชื่อ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ครูผู้สอน ปัทมา สมพงษ์
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 4 ชื่อ บางคนมีลักษณะเฉพาะตัว ครูผู้สอน กิตติยา แก้วขอมดี์
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 4 ชื่อ บางคนมีลักษณะเฉพาะตัว ครูผู้สอน นาตยา มีแสง
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 4 ชื่อ บางคนมีลักษณะเฉพาะตัว ครูผู้สอน ไพจิตร ภาษิต
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 4 ชื่อ บางคนมีลักษณะเฉพาะตัว ครูผู้สอน ทวีพร ปะสุข
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 4 ชื่อ บางคนมีลักษณะเฉพาะตัว ครูผู้สอน กมลทิพย์ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 5 ชื่อ วิธีปฏิบัติตนและดูแลตนเอง ครูผู้สอน กิตติยา แก้วขอมดี
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 5 ชื่อ วิธีปฏิบัติตนและดูแลตนเอง ครูผู้สอน อรยา ขำผา
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 5 ชื่อ วิธีปฏิบัติตนและดูแลตนเอง ครูผู้สอน นาตยา มีแสง
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 5 ชื่อ วิธีปฏิบัติตนและดูแลตนเอง ครูผู้สอน ไพจิตร ภาษิต
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 5 ชื่อ วิธีปฏิบัติตนและดูแลตนเอง ครูผู้สอน ภัทราภรณ์ เดชสถิตย์
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 5 ชื่อ วิธีปฏิบัติตนและดูแลตนเอง ครูผู้สอน กมลทิพย์ จันทร์เสวก
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 5 ชื่อ วิธีปฏิบัติตนและดูแลตนเอง ครูผู้สอน ธิดารัตน์ โพริย้า
- สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาล 2 หน่วย รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง เรื่องที่ 5 ชื่อ วิธีปฏิบัติตนและดูแลตนเอง ครูผู้สอน ปัทมา สมพงษ์

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น