ระดับชั้นอนุบาล 3

- กิจกรรม Morning Speed วันที่ 14 - 5 - 2563
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย กสิณธรของหนู เรื่องที่1 ชื่อ สถานที่ตั้งชองโรงเรียน และของใช้ส่วนตัวและสิ่งต่างๆในห้องเรียน ครูผู้สอน ยมลพร จันทวงศ์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย กสิณธรของหนู เรื่องที่1 ชื่อ สถานที่ตั้งชองโรงเรียน และของใช้ส่วนตัวและสิ่งต่างๆในห้องเรียน ครูผู้สอน กัลยา พวงมะลิ
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย กสิณธรของหนู เรื่องที่2 ชื่อ การทักทาย มารยาทในการไหว้ และมารยาทในการพูด ครูผู้สอน ฉวีวรรณ เอกมอญ
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย กสิณธรของหนู เรื่องที่2 ชื่อ การทักทาย มารยาทในการไหว้ และมารยาทในการพูด ครูผู้สอน จำเนียร ณรงค์รัตน์
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย กสิณธรของหนู เรื่องที่3 ชื่อ เด็กเอ๋ย เด็กดี ครูผู้สอน ปฏิญญา สุขเสอี่ยม
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย กสิณธรของหนู เรื่องที่3 ชื่อ เด็กเอ๋ย เด็กดี ครูผู้สอน อภิรดี ปิ่นเกษร
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย กสิณธรของหนู เรื่องที่1 ชื่อ สถานที่ตั้งชองโรงเรียน และของใช้ส่วนตัวและสิ่งต่างๆในห้องเรียน ครูผู้สอน ณิชชาภัทร ตั๊นตระกูล
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย กสิณธรของหนู เรื่องที่3 ชื่อ เด็กเอ๋ย เด็กดี ครูผู้สอน เขมินทรา ดิษฐเนตร
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย กสิณธรของหนู เรื่องที่2 ชื่อ การทักทาย มารยาทในการไหว้ และมารยาทในการพูด ครูผู้สอน ประภาพรรณ แสงรัตนายนต์
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องที่1 ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ทุกส่วนมีความสำคัญ ครูผู้สอน ณิชชาภัทร ตั๊นตระกูล
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องที่1 ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ทุกส่วนมีความสำคัญ ครูผู้สอน ปฏิญญา สุขเสอี่ยม
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องที่1 ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ทุกส่วนมีความสำคัญ ครูผู้สอน อภิรดี ปิ่นเกษร
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องที่1 ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ทุกส่วนมีความสำคัญ ครูผู้สอน อภิรดี ปิ่นเกษร
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องที่3 สุขนิสัยที่ดีสร้างได้ ครูผู้สอน ยมลพร จันทวงศ์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ประสาทสัมผัสสื่อสารการเรียนรู้ เรื่องที่1 ประสาทสัมผัสทางตา ครูผู้สอน ปฏิญญา สุขเสอี่ยม
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ประสาทสัมผัสสื่อสารการเรียนรู้ เรื่องที่1 ประสาทสัมผัสทางตา ครูผู้สอน อภิรดี ปิ่นเกษร
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ประสาทสัมผัสสื่อสารการเรียนรู้ เรื่องที่2 ประสาทสัมผัสทางหู ครูผู้สอน ฉวีวรรณ เอกมอญ
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ประสาทสัมผัสสื่อสารการเรียนรู้ เรื่องที่2 ประสาทสัมผัสทางหู ครูผู้สอน จำเนียร ณรงค์รัตน์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ประสาทสัมผัสสื่อสารการเรียนรู้ เรื่องที่2 ประสาทสัมผัสทางหู ครูผู้สอน ประภาพรรณ แสงรัตนายนต์
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ประสาทสัมผัสสื่อสารการเรียนรู้ เรื่องที่3 ประสาทสัมผัสทางจมูก ครูผู้สอน เขมินทรา ดิษฐเนตร
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ประสาทสัมผัสสื่อสารการเรียนรู้ เรื่องที่3 ประสาทสัมผัสทางจมูก ครูผู้สอน ณิชชาภัทร ตั๊นตระกูล
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ประสาทสัมผัสสื่อสารการเรียนรู้ เรื่องที่4 ประสาทสัมผัสทางปาก(ลิ้น),มือ(กายสัมผัส) ครูผู้สอน กัลยา พวงมะลิ
- สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ประสาทสัมผัสสื่อสารการเรียนรู้ เรื่องที่4 ประสาทสัมผัสทางปาก(ลิ้น),มือ(กายสัมผัส) ครูผู้สอน ยมลพร จันทวงศ์
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องที่3 สุขนิสัยที่ดีสร้างได้ ครูผู้สอน เขมินทรา ดิษฐเนตร
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องที่2 การดูแลส่วนต่างๆ ให้สะอาดและปลอดภัย ครูผู้สอน ฉวีวรรณ เอกมอญ
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องที่2 การดูแลส่วนต่างๆ ให้สะอาดและปลอดภัย ครูผู้สอน จำเนียร ณรงค์รัตน์
- สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่องที่2 การดูแลส่วนต่างๆ ให้สะอาดและปลอดภัย ครูผู้สอน ประภาพรรณ แสงรัตนายนต์

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น