โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ประวัติ . . . โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

      โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program และเป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิก

      ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือ นายเจริญชัย กสิณธร โดยได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่บุตรหลานของชุมชนในเขตอำเภอบางบัวทอง และอำเภออื่นๆ ในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 9 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ท้ายหมู่บ้านบัวทอง สำหรับเป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยเริ่มสร้างอาคารเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2540 ประกอบด้วยอาคาร คสล. 6 ชั้น พร้อมลิฟต์ 1 ตัว สำหรับใช้เป็นอาคารเรียน ก่อสร้างห้องขนาด 5 x 12 เมตร สำหรับเป็นห้องธุรการในการให้บริการแก่ผู้ปกครองที่มาติดต่อสอบถาม และก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาด 8 x 25 เมตร อาคารทั้งหมดนี้ใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปีเศษ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 35 ล้านบาท จากนั้นจึงได้ก่อสร้างกำแพงรั้วโรงเรียนทำถนนภายในโรงเรียน สนาม ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

    
อาคารเซนต์ปีเตอร์(อาคารเรียนหลังแรก)

      เมื่ออาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อม จึงได้รับอนุญาตจากจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามใบอนุญาตเลขที่ 5 / 2541 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป มีนายเจริญชัย กสิณธร เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวิตรี กสิณธร เป็นผู้จัดการ และนายอภิศักดิ์ กสิณธร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2541 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดทำการสอน มีนักเรียนจำนวน 607 คน เป็นนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1-3) จำนวน 387 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-4) จำนวน 220 คน และในช่วงปลายปีพ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารธุรการ และเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในโรงเรียน


      ในปีการศึกษา 2542 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยมีนักเรียนจำนวน 1,081 คน เป็นนักเรียนระดับ ก่อนประถมศึกษา จำนวน 616 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 465 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้มีห้องประกอบการเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ประกอบด้วยห้องวีดีทัศน์ ศูนย์สื่อสำหรับนักเรียน ปรับปรุงพัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ ขยายบริการอินเตอร์เน็ตฟรี โดยเชื่อมต่อกับที่บ้านของนักเรียน ก่อสร้างสระว่ายน้ำเพิ่มอีก 1 สระ ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ชั้นล่างเป็นโรงประกอบอาหาร ส่วนชั้น 2, 3 และ 4 เป็นหอพักครู
สระว่ายน้ำโรงประกอบอาหาร

      ในปีการศึกษา 2543 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,350 คน ระดับก่อนประถมศึกษา 669 คน ระดับประถมศึกษา 636 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 45 คน และเนื่องจากนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงเรียนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร คสล. 7 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง (อาคารมารีอา) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 80 ล้านบาท อาคารดังกล่าวประกอบด้วย ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องประชุม St. James ห้องพยาบาล ห้อง Playland ห้องศูนย์สื่อ ห้องนาฏศิลป์ และโรงยิมขนาด 18 x 32 เมตร
อาคารมารีอา

      เนื่องจากผู้ปกครองให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการศึกษานานาชาติ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนหลักสูตร English Program เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม 2546 และเปิดใช้เป็นอาคารเรียนเมื่อปีการศึกษา 2547 (ภาคเรียนที่ 1)


อาคารส่งเสริมการศึกษานานาชาติ ปัจจุบันเป็นอาคารหอสมุด

      ต่อมาในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้ซื้อที่ดินด้านข้างโรงเรียน เพื่อจัดทำเป็นสถานที่จอดรถ และสนามกีฬา โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เมื่อเดือนมกราคม 2550 และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร English Program) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนหลักสูตร English Program โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 อาคารดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยห้องเรียน ลานจอดรถชั้นใต้ดิน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล และศูนย์การเรียนต่างๆ

อาคารยาโกเบ

และใช้อาคารส่งเสริมการศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของนักเรียน English Program มาเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ รองรับจำนวนนักเรียนที่มีมากขึ้น สำหรับใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และใน ปี พ.ศ. 2549 นี้ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2549” ซึ่งสร้างคาวามภาคภูมิใจแก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นอย่างมาก

      พ.ศ. 2551 ทางโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีนี้ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และโปรแกรมคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

      พ.ศ. 2552 ขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

      พ.ศ.2553 ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งขยายชั้นเรียนในโครงการ English Pr๐gram ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10)

      และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของโรงเรียน ซึ่งก็คือ “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบ เป็นอย่างมาก

      ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยมีการซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 10 ไร่ ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา และในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ. 2554 นี้ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ โรงเรียนจำต้องปิดเรียนเป็นเวลา 2 เดือน และได้อนุญาตให้บุคคลจากภายนอกที่ประสบอุทกภัยได้เข้ามาอาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว และหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนั้น โรงเรียนได้ทำการฟื้นฟูบริเวณของโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็ว จากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนของโรงเรียน จึงทำให้โรงเรียนสามารถเปิดให้บริการนักเรียนได้อีกครั้งในกลางเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน

      ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นในบริเวณที่ดินที่ซื้อใหม่ โดยอาคารเรียนดังกล่าวเป็นอาคารเรียน 6 ชั้น มีชั้นดาดฟ้าสำหรับใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับนักเรียน และในปีเดียวกันนี้เองโรงเรียนได้จัดให้มีการปรับปรุงลานพหุปัญญาของแผนกอนุบาล โดยจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเล่นขนาดใหญ่ ติดตั้งในชั้น G ของอาคารมารีอา เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนด้านพหุปัญญาของโรงเรียน

      ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่และตั้งชื่อว่า “อาคารเซนต์เทเรซา” ตามชื่อนักบุญ เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู โดยโรงเรียนได้มีการย้ายนักเรียนประถมทั้งหมดจากอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์ มาเรียนที่อาคารหลังใหม่นี้และย้ายนักเรียนระดับมัธยมไปเรียนที่อาคารเซนต์ปีเตอร์แทน ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

อาคารเซนต์เทเรซา

      ปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 3,980 คน เป็นนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 1,176 คน ระดับประถมศึกษา 2,121 คน ระดับมัธยมศึกษา 683 คน โรงเรียนได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยด้วยการย้ายลานพหุปัญญาไปอยู่บริเวณโถงอาคารเรียนอาคารมารีอา ชั้น 4 ที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิม และได้ย้ายอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการเรียนการสอนแบบพหุปัญญาไปยังบริเวณลานพหุปัญญา แห่งใหม่ ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักเรียนระดับอนุบาลได้ดียิ่งขึ้น