Archive for the ‘ข่าวภายในโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์’ Category

แจ้งวันหยุด เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

Monday, December 4th, 2017

ทัศนศึกษา กองทัพอากาศ ระดับอนุบาล

Monday, November 13th, 2017
โครงงานระดับอนุบาล

Monday, November 13th, 2017

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12

Wednesday, September 27th, 2017


ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่12 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   บัดนี้ ได้ทราบผลการแข่งขันแล้ว จึงขอแจ้งผลการแข่งขันดังนี้

นาย ชยธร   มูลพันธ์      ได้รับรางวัลชมเชย     พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

( ติดลำดับประเทศ 1 ใน30 จากการแข่งขัน )

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม

Monday, September 18th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ม.1-3,Gr.7-9 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.6 และ Gr.6

Friday, September 15th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.6 และ Gr.6 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.5 และ Gr.5

Friday, September 15th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.5 และ Gr.5 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ Gr.4

Friday, September 15th, 2017


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.4 และ Gr.4 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

ลงนามเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.

Tuesday, September 12th, 2017

ผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ , สช , สสวท ในการเปิดห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้รับคัดเลือก จาก สช. และ สสวท. ร่วมกับอีก 42 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่สามารถเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ได้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

สอบฐานระดับอนุบาล

Tuesday, September 12th, 2017กิจกรรมสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ ค่ะ