Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | KASINTORN WEBLOG

Archive for the ‘กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์’ Category

สาระความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Monday, September 2nd, 2013

………..ลูกคิดญี่ปุ่นพัฒนามาจากลูกคิดจีนที่เข้าสู่ญี่ปุ่นในราวศตวรรษที่ 15 ลักษณะของลูกคิดมีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก คำนวณได้รวดเร็ว มีลูกคิด 5 เหนือเส้นแบ่ง 1 ลูก มีลูกคิด 1 ใต้เส้นแบ่ง 4 ลูก สามารถใช้ในการคำนวณทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ทั้งหมด การใช้ลูกคิดญี่ปุ่นในการคำนวณ พบว่า สามารถช่วยให้นักเรียนคิดเลขได้เร็วขึ้น มีสมาธิในการเรียน สมองทั้งสองซีกได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมดีขึ้น

………..วิธีการคิดคำนวณโดยใช้ลูกคิดและ เลขคู่ 10 และคู่ 5 นี้มีมาแต่สมัยโบราณนับ 1,000 ปี โดย ชาวจีน และร่วมพัฒนาต่อเนื่องโดยชาวจีนและชาวญี่ปุ่น นับเป็นภูมิปัญญาของชาวตะวันออก ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ วิทยาการที่ยั่งยืนต้องมาจากศักยภาพภายในตัวมนุษย์เป็นประการสำคัญ นั่นคือ ใช้ศักยภาพของตัวเราเองก่อนที่จะพึ่งพาเทคโนโลยี

………..ประโยชน์ของการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น  จากการศึกษาการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น พบว่า เด็กในช่วงอายุระหว่าง 7 12 ปี จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ผลที่ได้รับ คือ

1. มีความสามารถในการคิดเลขเร็ว
2. มีสติและสมาธิ
3. มีความจำดีขึ้น
4. มีความเชื่อมั่นตนเอง
5. มีการวิเคราะห์และลำดับเหตุผล
6. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

วิชาจินตคณิต

………..วิชาจินตคณิตได้นำเอาลูกคิด อุปกรณ์คิดเลขเก่าแก่มาเป็นสื่อการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศให้ผลทาง บวกและยอมรับว่าเหมาะสมที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกกความคิด โดยเฉพาะทีเกี่ยว กับจำนวน เพราะผู้ฝึกจะมีโอกาสฝึกสมอง พัฒนาความอดทน สมาธิ ความคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ เมื่อฝึกฝนจนชำนาญแล้ว จะสามารถคิดคำนวณตัวเลข ต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เลย

………..เด็กในหลายๆ ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อเมริกา เยอรมัน แคนาดา มาเลยชีย สิงคโปร์ ฯลฯ ได้มีโอกาสเรียนจินตคณิต อย่างแพร่หลาย ในปี 1994 มาเลเซียอบรมครูทั้งประเทศ 7,000 คน และในปี 1998 นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย ประกาศว่าเด็ก มาเลย์ทุกคนต้องได้เรียน จินตคณิต สำหรับในประเทศไทยนั้น การสอนลูกคิดมีอยู่ในสถานศึกษาบางแห่งเท่านั้น ประเทศญี่ปุ่นกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF) จึงเกิดความร่วมมือให้เด็กไทยใช้ลูกคิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี 2537 จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับว่าระบบการคิดของ ลูกคิดญี่ปุ่น สามารถที่จะพัฒนาทักษะของนักเรียนในการคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาทักษะในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้นการ เรียน

………..จินตคณิต เปรียบเหมือนการ download เครื่องคิดเลขใส่ไว้ในสมอง และใช้ไปตลอดชีวิต เป็นรากฐานสำคัญ เหมาะกับเด็กอนุบาล และประถม ที่ต้องการความเชื่อมั่นทางวิชาคณิตศาสตร์ หากพื้นฐานคำนวณ ดีแล้วการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน หรือระบบอื่น จะยิ่งดีมากขึ้น

ผลการแข่งขัน

Monday, September 2nd, 2013

ข่าวสารจากหมวดคณิตศาสตร์

จากการที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ที่โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สรุปผลรางวัลได้ดังนี้คะ

1. ตอบปัญหาวิชาการประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.สุลัคนา  ศรีเอี่ยมกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ด.ญ.ปาณิสรา  อนันต์อภิรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

2.การแข่งขัน Suduku ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ด.ญ.ธัญกมล  วันทยะกุล นักเรียนชั้น Gr.6

ติว O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wednesday, August 28th, 2013โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม ติว O-Net ให้กับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนคะ

ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Wednesday, August 21st, 2013

เมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 56 ทางหมวดคณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 16 โดยส่งนักเรียนทั้งหมด 4 ระดับ คือ ป.1-3,ป.4-6 , ม.1- 3และ ม.4-6 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เมื่อวันที่ 6 - 9 ส.ค. 56 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในงานวันวิชาการ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ มีการส่งรายการแข่งขันดังนี้

1. ซูโดกุ ระดับ ป.4-6 , ม.1- 3

2. ตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับ ป.1-3,ป.4-6 , ม.1- 3

3. คณิตคิดเร็ว ระดับ ป.4-6 , ม.1- 3

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

Monday, August 19th, 2013
            ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยแต่ละฐานจะมีพี่ๆ ระดับมัธยมคอยให้ความรู้กับน้องๆระดับประถมคะ

ติว O-net

Friday, August 16th, 2013


ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม ติว O-net ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

กิจกรรม Math Day Camp ประจำปีการศึกษา 2555

Friday, August 17th, 2012

         ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2555 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

แข่งขันทางวิชาการ

Friday, August 10th, 2012

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ โดยจัดขึ้นที่ โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่  ดังรายการต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ 24

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน การเล่านิทานชาดกประกอบการแสดงละคร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน การเล่านิทานชาดกประกอบการแสดงละคร

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Crossword Game

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (กลุ่ม 1)ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน การเขียนปาฐกถา ในหัวข้อ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันเรียกว่าแม่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(กลุ่ม 2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน การเขียนปาฐกถา ในหัวข้อ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันเรียกว่าแม่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน จัดสวนถาด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน จัดสวนแก้ว

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน การประกวดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน การประกวดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
ระดับอนุบาล ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint