Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | KASINTORN WEBLOG

Archive for the ‘กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย’ Category

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐

Monday, September 30th, 2013

“”"”"”"”"”"”"”

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ สร้างปัญญาและให้โอกาส

เยาวชนได้แสดงความเป็นเลิศด้านวิชาการและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ

ครั้งที่ ๑๐  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษา

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  ในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน  เด็กหญิงสุลัคนา ศรีเอี่ยมกูล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐

สำนวนไทย

Monday, September 30th, 2013

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสำนวนมาฝากคะ

สำนวนไทย

สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นข้อความ หรือคำพูดที่เป็นชั้นเชิง ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา เป็นถ้อยคำหรือคำพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ กินความกว้างหรือลึกซึ้ง นำมาใช้ให้มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายเดิมของคำๆ นั้น หรืออาจจะมีความหมายคล้ายกับความหมายเดิมของคำที่นำมาประสมกัน แต่ก็ไม่เหมือนกับความหมายเดิมทีเดียว เป็นความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ มักใช้ถ้อยคำที่ไม่ยาวมากแต่กินความมาก ใช้คำที่ไพเราะคมคาย สละสลวย ต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ

ตัวอย่างสำนวนไทย

น้ำขึ้นให้รีบตัก มีโอกาสดีควรรีบทำ

จับปลาสองมือ การที่คนๆหนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อมๆกันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่ง

ตำข้าวสารกรอกหม้อ        ทำงานแค่ให้เสร็จไปครั้งหนึ่ง ๆ  หรือทำแค่พอกินไปวันหนึ่ง ๆ

ยกเมฆ        แต่งเรื่องขึ้นเองคาดเดาเอาเองกุเรื่องขึ้น

คำควบกล้ำ

Wednesday, September 4th, 2013

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยมี สาระน่ารู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำมาฝากกันคะ

คำควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะที่ควบหรือกล้ำกับตัว ร ล ว ออกเสียง

ควบหรือกล้ำเป็นคำเดียวกัน

คำควบกล้ำ แบ่งเป็น ๒ ชนิดคือ

๑. คำควบกล้ำแท้ คือ คำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกัน

ร         ครู อ่านว่า ครู

ร         กราบ อ่านว่า กราบ

ล        คลอง อ่านว่า คลอง

ล        แปลก อ่านว่า แปลก

ว         ขวัญ อ่านว่า ขวัญ

ว         กวาง อ่านว่า กวาง

๒. คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ แต่ออกเสียงพยัญชนะ

ตัวหน้าตัวเดียว หรือ ออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่น แบ่งออกเป็น

๒ ประเภทคือ

๑) พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว จ ซ ศ ส ควบกับ ตัว ร จะออกเสียง

พยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น ไม่ออกเสียง ร ควบ เช่น

จร จริง อ่านว่า จิง

ซร ไซร้ อ่านว่า ไซ้

ศร เศร้า อ่านว่า เส้า

สร สร้อย อ่านว่า ส้อย

๒) พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว ท ควบกับตัว ร ออกเสียง เป็น ซ เช่น

ทร ทราบ อ่านว่า ซาบ

ทร ทรัพย์ อ่านว่า ซับ

ทร ไทร อ่านว่า ไซ

ทร ทรง อ่านว่า ซง

พจนานุกรม

Friday, August 30th, 2013

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีเรื่องราวดีๆมาฝากเป็นเกร็ดความรู้กันคะ วันนี้จะเสนอเรื่อง พจนานุกรมคะ
“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”

พจนานุกรม หมายถึง หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร

โดยทั่วๆ ไป จะบอกความหมายและที่มาของคำ เป็นต้นด้วย

พจนานุกรม  มาจากคำว่า  พจน (คำ, คำพูด, ถ้อยคำ) สนธิกับคำ อนุกรม (ลำดับ)

แปลตามศัพท์ว่า ลำดับคำ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า dictionary

โดยทั่วไปพจนานุกรมมักประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

ก. ศัพท์หลัก ศัพท์ตั้ง คำตั้ง หรือแม่คำ (Main entry) ซึ่งเป็นแบบแผนของการสะกดคำ

(Spelling)

ข. บทนิยามศัพท์ (definition) ซึ่งประกอบด้วย

- การออกเสียง (pronunciation)

- หน้าที่ทางไวยากรณ์ (grammatical category)

- ความหมาย (meaning) ทั้งความหมายตรง (denotative meaning) ความหมาย

แฝงหรือความหมายโดยนัย (connotative meaning)

- การใช้ (usage) หรือขอบเขตของการใช้ (range of application)

- ประวัติความเป็นมาของคำ (etymology)

- การแบ่งพยางค์ในคำ (syllabification)

- การสร้างคำใหม่จากรากศัพท์ (word derivation)   - คำพ้องความหมาย (synonym)

- ภาพประกอบ (illustration)

ค. ศัพท์รอง ลูกศัพท์ หรือลูกคำ (sub-entry) และบทนิยาม ซึ่งมีลักษณะคล้างคลึงกับ

บทนิยามของศัพท์หลัก

ติว O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wednesday, August 28th, 2013โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม ติว O-Net ให้กับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนคะ

ขอแสดงความยินดี

Tuesday, August 20th, 2013………….เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่  การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  นักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ  เด็กหญิงณัชชารีย์ ธราวัฒน์รัศมี  ระดับชั้น ม.3/2    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

…………..การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครังนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง

ติว O-net

Friday, August 16th, 2013


ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม ติว O-net ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

ขอแสดงความยินดี

Thursday, August 15th, 2013

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิชาการของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ มีผลการแข่งขันดังนี้

.

……………………..เด็กหญิงวลีพร  ทองน่วม ป.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

………………………เด็กหญิงณิชกุล  จงสุข  ป.6/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

……………………จากการแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………..

………………….เด็กหญิงพิมพิศา  ทรัพย์สมบูรย์  ป.2/6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

…………………”"”..จากการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน และมีทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556

Thursday, August 8th, 2013กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่  29 ก.ค. 55  โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดฐานการเรียนรู้ไว้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือและสนุกสนานไปกับกิจกรรมในครั้งนี้

แข่งขันทางวิชาการ

Friday, August 10th, 2012

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ โดยจัดขึ้นที่ โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่  ดังรายการต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ 24

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน การเล่านิทานชาดกประกอบการแสดงละคร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน การเล่านิทานชาดกประกอบการแสดงละคร

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Crossword Game

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (กลุ่ม 1)ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน การเขียนปาฐกถา ในหัวข้อ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันเรียกว่าแม่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(กลุ่ม 2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน การเขียนปาฐกถา ในหัวข้อ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันเรียกว่าแม่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน จัดสวนถาด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน จัดสวนแก้ว

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน การประกวดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน การประกวดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
ระดับอนุบาล ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint