Archive for the ‘กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย’ Category

วันภาษาไทยแห่งชาติ

Wednesday, August 1st, 2012

                กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55  โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดฐานการเรียนรู้ไว้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือและสนุกสนานไปกับกิจกรรมในครั้งนี้
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

Thursday, July 19th, 2012

             โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC Network) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 

ด.ช. สัณห์ชยะพล  ลิ่วเกษมศานต์  ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร

ด.ช. ทริสตัน  จอห์น ฟ๊อก  ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร

 

              โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ประเภทโรงเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย(การประกวดระดับภาคกลาง) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ญ.พิมประไพ    สมหวัง   มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.ณัฐมน   อะมะตะ  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ช.ธนบดี   กลิ่นละออ  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.เบญจรัตน์   สมอินอ้อย  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.เมขลา  ชาญชวลิต  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.ณัฐปรียา   ตันประวัติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

 

 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประเภทโรงเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย(การประกวดระดับภาคกลาง) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ช.จักรพันธ์   คุรุศักดาพงศ์  Gread 7  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.ณิชมน   จันทรศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ช.ศิวัชฐ์   วรรณโกมล  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.ทิพยพร  แสงเชย   Gread 11  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

วันสุนทรภู่

Tuesday, July 3rd, 2012

“สุนทรภู่” เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” และคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันที่ 26 มิถุนายน” ของทุกปีคือ “วันสุนทรภู่” ซึ่งมักจะมีการจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งคำกลอน เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง และทุกๆปี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ก็ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น มีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การแสดงละครพระอภัยมณี การประกวดวาดภาพสุนทรภู่ การประกวดแต่งกลอน เป็นต้น

ภาพกิจกรรมวันสนุทรภู่

นักเรียนที่ได้รับรางวัล