Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | KASINTORN WEBLOG

Archive for the ‘กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม’ Category

ธงชาติกับประเทศอาเซียน

Monday, September 30th, 2013

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความรู้เกี่ยวกับธงชาติกับประเทศอาเซียนมาฝากกันคะ

สุจริต 3

Wednesday, September 4th, 2013

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสาระความรู้เกี่ยวกับ สุจริต 3 มาฝากกันคะ

สุจริต 3สุจริต 3

สุจริต 3 คือ การประพฤติดี ประพฤติชอบทางกาย ทางวาจา และทางใจ

การประพฤติชอบทางกาย ได้แก่

1. ความมีเมตตา กรุณา เว้นจาก

การฆ่าสัตว์

2. ไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่น

3. ไม่ประพฤติผิดในกาม

การประพฤติชอบทางวาจา ได้แก่

1. พูดแต่ความจริง

2. พูดส่งเสริมในทางที่ดี

3. พูดไพเราะ พูดสุภาพ

4. พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์

การประพฤติชอบทางใจ ได้แก่

1. พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่

2. ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น

3. เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

ทั้ง 3 ข้อ ในสุจริตนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรกระทำทั้งสิ้นเพราะเป็นสิ่งที่จะชาวยสนับสนุนให้เราเป็นคนทำดี

พูดดี และคิดดีอยู่ตลอดเวลา ทำให้เรามีความสุขเสมอ

ติว O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wednesday, August 28th, 2013โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม ติว O-Net ให้กับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนคะ

ของฝากจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Wednesday, August 21st, 2013

ประวัติศาสนาพรามณ์ - ฮินดู

สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระตรีมูรติหรือผู้เป็นเจ้าทั้งสาม มีตัวอักษร ตัว อันศักดิ์สิทธิ์เรียกกันว่าโอมประกอบด้วยอักษร ตัวคือ

อะ” หมายถึง พระวิษณุหรือพระนารายณ์

อุ” หมายถึง พระอิศวรหรือพระศิวะ

มะ” หมายถึง พระพรหม

ลักษณะสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

-พระพรหม

-คัมภีร์พระเวท

-มีวิวัฒนาการสืบต่อเนื่องกันมาโดยตลอด

วิวัฒนาการของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

1.สมัยพระเวท

2.สมัยพราหมณ์(พระพรหม)

ลัทธิตรีมูรติ

พระพรหม (ผู้สร้าง)

พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ (ผู้รักษา)

พระศิวะ หรือพระอิศวร (ผู้ทำลาย)

3.สมัยฮินดู แบ่งออกเป็นลัทธิ (ษัททรรศนะ คือ สางขยะ โยคะ นยายะ ไวเศิกะ ดีบางสา เวทานตะ)

มุ่งสู่ความหลุดพ้น คือ โมกษะ

โมกษะ : การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด (เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา)และมีสภาวะเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหม

นิกายในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

1.นิกายพรหม -นำถือพระพรหม(ผู้สร้าง)

2.นิกายไศวะ-นับถือพระศิวะหรือพระอิศวร(ผู้สร้างและผู้รักษา)

3.นิกายไวษณพ -นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์(ผู้สร้างและผู้ทำลาย

4.นิกายศากยะ หรือนิกายศักติหรือลัทธิบูชาเทวี – พระอุมาเทวี(ชายาพระศิวะพระลักษมีเทวี (ชายาพระวิษณุพระสรัสวดีเทวี(ชายาพระพรหม)

พิธีกรรมที่สำคัญ

1.พิธีสังสการเป็นพิธีประจำบ้านเช่นตั้งชื่อ แต่งงาน)

2.พิธีศราทธ์ทำบุญให้แก่ผู้ล่วงรับเป็นพิธีที่สำคัญที่สุด

3.พิธีบูชาเทวดี (เช่นการสวดมนต์ตอนเช้า เย็น)

ติว O-net

Friday, August 16th, 2013


ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม ติว O-net ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

ขอแสดงความยินดี

Thursday, August 15th, 2013

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย(ประเภททีม) ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน

Tuesday, September 11th, 2012
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมยามเช้าให้นักเรียนได้เรียนรู้และกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับวันนี้ 11 ก.ย. 55 เป็นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ภายในกิจกรรม นอกจากจะมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วยังมีคณะครูและท่านผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีด้วย

แข่งขันทางวิชาการ

Friday, August 10th, 2012

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ โดยจัดขึ้นที่ โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่  ดังรายการต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ 24

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน การเล่านิทานชาดกประกอบการแสดงละคร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน การเล่านิทานชาดกประกอบการแสดงละคร

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Crossword Game

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (กลุ่ม 1)ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน การเขียนปาฐกถา ในหัวข้อ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันเรียกว่าแม่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(กลุ่ม 2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน การเขียนปาฐกถา ในหัวข้อ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันเรียกว่าแม่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน จัดสวนถาด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน จัดสวนแก้ว

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน การประกวดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน การประกวดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
ระดับอนุบาล ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2555

Tuesday, July 31st, 2012

             พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 55 โดยมีทั้งคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและท่านผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อนำไปถวายวัดในวันเข้าพรรษา