Archive for the ‘กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ’ Category

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

Wednesday, August 1st, 2012

              กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ส.ค. 55  ไปยังวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและคณะนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีงานนี้รับบุญกันไปถ้วนหน้าเลยคะ


English Day Camp

Wednesday, August 1st, 2012

              กิจกรรม English Day Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55 โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หลายๆฐานแตกต่างกันไป โดยมีทั้ง ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แต่ละฐานจะมีครูชาวต่างชาติอยู่ประจำฐานเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น ฐาน Crossword  ฐาน สะกดคำ ฐาน บอกความหมายด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด

Wednesday, August 1st, 2012

               โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ทริสตัน จอห์น ฟ๊อก Gr.3/1 และ ด.ช.สัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ Gr.6/1 ที่ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษประจำปี 2555 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ERIC Network ทั้ง 4 ศูนย์
               ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับเขตการศึกษา และระดับอำเภอ ตามลำดับ และในการแข่งขันระดับอำเภอนั้นนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับรางวัลเหรีญทองมา ดังนั้น นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป และในการแข่งขันครั้งนี้มีจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปทุมธานี
               ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนของเราทั้ง 2 คน ในการเข้าแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในครั้งนี้

ตัวแทนจังหวัดนนทบุรี

Wednesday, July 25th, 2012

           โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจัสติน จอห์น ฟ๊อก ที่ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา (Impromtu Speech 2012) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

Thursday, July 19th, 2012

             โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC Network) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 

ด.ช. สัณห์ชยะพล  ลิ่วเกษมศานต์  ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร

ด.ช. ทริสตัน  จอห์น ฟ๊อก  ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร

 

              โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ประเภทโรงเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย(การประกวดระดับภาคกลาง) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ญ.พิมประไพ    สมหวัง   มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.ณัฐมน   อะมะตะ  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ช.ธนบดี   กลิ่นละออ  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.เบญจรัตน์   สมอินอ้อย  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.เมขลา  ชาญชวลิต  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.ณัฐปรียา   ตันประวัติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

 

 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประเภทโรงเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย(การประกวดระดับภาคกลาง) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ช.จักรพันธ์   คุรุศักดาพงศ์  Gread 7  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.ณิชมน   จันทรศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ช.ศิวัชฐ์   วรรณโกมล  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.ทิพยพร  แสงเชย   Gread 11  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

Friday, July 13th, 2012

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 โดยบริษัท เลิร์นนิ่ง ทรี จำกัด(Learning Tree Co .,Ltd) ได้รับความร่วมมือในการใช้ข้อสอบจาก Anglia Examinations ประเทศอังกฤษ 

ด.ช. สัณห์ชยะพล  ลิ่วเกษมศานต์  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่รางวัล

     ด.ช.วรมันต์  ลอเสรีวานิช ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมโล่รางวัล