Archive for the ‘รอบรั้วโรงเรียน’ Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, June 5th, 2015การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านบัวทอง

Monday, November 5th, 2012

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา โดย คุณไสว  เกตุนาค ได้ลงมือแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านบัวทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเวลาฝนตกหนักจะเกิดปัญหาการระบายน้ำไท่ทัน  ทางคุณไสว  เกตุนาค ในฐานะของสมาชิก อบต.หมู่ 6 จึงได้ลงมือแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้การระบายน้ำ ณ บริเวณบ่อบำบัดของหมู่บ้านบัวทอง สามารถระบายน้ำได้อย่างราบรื่น