Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 คนเก่งกสิณธร | KASINTORN WEBLOG

Archive for the ‘คนเก่งกสิณธร’ Category

การประกวดมัคคุเทศก์น้อย PR.Junior NON 2

Monday, October 6th, 2014การประกวดมัคคุเทศก์น้อย PR.Junior NON 2  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต2
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 1 ทีม   (จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดมี 24 แห่ง)
1.  ด.ญ.พิมพ์มาดา  แก้วกำเนิด     ชั้น ป.3/1
2.  ด.ญ.ปพิชญา  เอกยศสุพร       ชั้น ป.5/8
3.  ด.ช.วิลินกร  เกล็ดแก้ว            ชั้น Gr.5/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   (ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท)

ขอแสดงความยินดี

Thursday, August 22nd, 2013

“”"”"”"”"

เด็กหญิงณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในบทเพลง สี่กษัตริย์เดินดง” ได้ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัด ไปแข่งขันในรอบระดับภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 23  สิงหาคม 2556

ขอแสดงความยินดี

Tuesday, August 20th, 2013………….เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่  การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  นักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ  เด็กหญิงณัชชารีย์ ธราวัฒน์รัศมี  ระดับชั้น ม.3/2    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

…………..การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครังนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง

การประกวดวาดภาพระบายสี

Monday, August 19th, 2013

 

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สรุปผลดังนี้

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีรายชื่อดังนี้

1. เด็กหญิงภัสนันท์  สุวรรณภักดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

2. เด็กหญิงพรนภัส  อนุรัตน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 ……………………………………………………………………………………………………………..

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีรายชื่อดังนี้

 1. เด็กหญิงสมศรี  ดำรงรักษ์สุนทร นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.9 

             2. เด็กหญิงสุมินตา  แดงนาค  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.9   
……………………………………………………………………………………………………………..

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีรายชื่อดังนี้

 1. เด็กหญิงธัญชนก  รามสิทธิ์   นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.10 

2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชินอยู่สุขทวีชัย    นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.10

 

ขอแสดงความยินดี

Thursday, August 15th, 2013

“”"”"”"”"ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 ผลการแข่งขันดังนี้

“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”นายแบรนดอน  จอห์นฟ๊อกซ์ Gr.11

…………………………………

“”"”"”"”"”ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ อันดับที่ 6 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาทและเกียรติบัตรจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ที่ 8 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิณาณ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

“”"”"”"”"”เด็กชายลุค ออลลิเวอร์  แรนซ์ Gr.3/2

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ที่ 8 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิณาณ ปีการศึกษา 2556ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

“”"”"”"”"”เด็กหญิงแองเจลีน่า สุนารี  คาร์เตอร์ Gr.3/2

ชนะเลิศการแข่งขันอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2556 (Impromptu Speech Competition 2013) ณ โรงเรียนชุมชันวัดบางไผ่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

“”"”"”"”"”เด็กชายชยธร   มูลพันธ์  Gr.6/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอแสดงความยินดี

Thursday, August 15th, 2013

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย(ประเภททีม) ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

ขอแสดงความยินดี

Thursday, August 15th, 2013

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิชาการของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ มีผลการแข่งขันดังนี้

.

……………………..เด็กหญิงวลีพร  ทองน่วม ป.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

………………………เด็กหญิงณิชกุล  จงสุข  ป.6/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

……………………จากการแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………..

………………….เด็กหญิงพิมพิศา  ทรัพย์สมบูรย์  ป.2/6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

…………………”"”..จากการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน และมีทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

คนเก่งกสิณธร ประจำปี 2554

Tuesday, February 7th, 2012

โครงการเพชรยอดมงกุฎ 2554
           มูลนิธิร่มฉัตร จัดโครงการเพชรยอดมุงกุฎครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เป็นการสร้างเยาวชนคนเก่งสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ช่วยสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแก่เยาวชน เพราะประเทศชาติต้องการผู้มีความสามารถเพื่อเป็นมันสมองของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ ซึ่งมีนี้จัดแข่งขัดทั้งหมด 9 วิชา

              ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2554

เด็กชายแบรนดอน จอห์น ฟ๊อกซ์ Grade 9 

ได้อันดับ 6 ของประเทศและได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2554 ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพระพระเทพภาวนาวิกรม 2,000 บาท ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

เด็กหญิงปุณณภา  กำจรวงศ์ไพศาล Grade 6/2

ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม ทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช Grade 6/1

 

ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม ทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 เด็กหญิงรัตนพัฒน์  กิจบำรุงสาสน์ ป 6/6
ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม ทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ.เกวลิน อนุตรเศรษฐ  ป.3/3

 

 

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร 

ด.ญ.เกวลี  อนุตรเศรษฐ  ป.3/3

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร 

 

เด็กหญิงปิยพร  สุจริตวรางกูร  ป.6/6

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร 

……………………………………………………………..
กลุ่มสาระภาษาไทย

ด.ช.อภิสิทธิ์  เสียงล้ำ ม.2/1

ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ประเภทท่องอาขยานทำนองเสนาะ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554  โดยหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย จังหวัดนนทบุรี

นางสาวสุพัตรา  แสงภารา ม.6/2

ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ประเภทสุนทรพจน์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554  โดยหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย จังหวัดนนทบุรี

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  

ด.ช.วรมันต์  ลอเสรีวานิช Gr.6/1

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท  ได้รับรางวัลวุฒิบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554

 

ด.ช.นัฐนนท์  รอดสำอางค์ ป.5/3

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท  ได้รับรางวัลวุฒิบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554

 

 

ด.ช.นัฐวรพล  ตันติศศิรัตน์ ป.6/5

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท  ได้รับรางวัลวุฒิบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554

 

นายบุญเกียรติ  ลาภกุลพัฒน์  ม.5/1

ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันพูดบทความทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

 

ด.ช.นัทธพงศ์  ชัยทนุนานนท์   ม.3/1

ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ(แบบร่อนนาน) ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

 

นายณัฐพล  อ้นอินทร์   ม.5/1 

ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ(แบบร่อนนาน) ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

นายคิรินท์  ร. ฤทธิ์บุญ  ม.5/1

ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ(แบบร่อนนาน) ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

ด.ช.ธีระธาดา ครุฑฉลาด ป.6/5

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 

กลุ่มสาระต่างประเทศ

ด.ช.ธำรงค์ ดำรงรักษ์สุนทร Gr.5/2

ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม ทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 

 

 

 

 

ด.ญ.เกวลิน อนุตรเศรษฐ  ป.3/3

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ.เกวลี  อนุตรเศรษฐ  ป.3/3

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท     ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 

ด.ญ.ณัฐธยาน์  จาง  ม.3/1

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท     ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 ……………………………………………………………………….

 

ด.ญ.ณภัทรชา  ประไพหอม  ป.4/8

ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีพร้อมเข็มประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติคนดี ระดับประถม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ด.ญ.พิมประไพ  สมหวัง  ม.2/3

ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีพร้อมเข็มประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติคนดี ระดับมัธยม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 ……………………………………………………………………………

 

 

 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ได้รับรางวัลผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน มากที่สุด ในภาคกลางพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท จากโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยบริษัท นานมี จำกัด

 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท  จากการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2012 รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2555  

คนเก่งกสิณธร ปี 2553

Thursday, January 13th, 2011

เด็กหญิงเฌอ พิเชษฐวิทย์
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นอนุบาล 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11/2553

-ได้รับรางวัลชมเชยรุ่นอนุบาลการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทยจัดโดยสมาคม I.A.M.A(Thailand)

…………………………………………………………………………………….

 

เด็กหญิงกชกร แก้วดี
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเต้นประกอบเพลงชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

-ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Kasintorn Little Santa 2010 ชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

……………………………………………………………………………………..

 

เด็กชายภูฟ้า มันทรานนท์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ระดับอนุบาล3 ชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

……………………………………………………………………………………..

เด็กหญิงลัญฉน์นรี ทินวงศ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน ชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

……………………………………………………………………………………..

เด็กหญิงเฌอ พิเชษฐวิทย์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล2 ชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์
………………………………………………………………………………………

 

-เด็กหญิงรภัสสรณ์ หีบทอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเต้นประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

-เด็กหญิงภิญปภัสร์ สุขกุลพิพัฒน์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

-เด็กหญิงณัฐณิชา ขวาลำธาร
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านสติปัญญา ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

…………………………………………………………………………………………

 

           เด็กหญิงชาญดา  ศิริกาญจนโรชน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้อันดับ 1ใน10 ของประเทศและได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏภาษาไทย จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ

คนเก่งกสิณธร ปี 2552

Tuesday, February 2nd, 2010

คนเก่งกสิณธร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ได้เข้าร่วมการแข่งพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 5

ณ. โรงเรียนเทพศิรินทร์    เมื่อวันที่  15 20 ธันวาคม

 

 

ระดับช่วงชั้นที่ 1    ได้รับรางวัลชมเชย

 

1. เด็กหญิงปวีณ์นุช   บูรณพาสน์    ชั้นประถมศึกษาปีที่   3/5

 

 ระดับช่วงชั้นที่ 2    ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

1.เด็กชายตฤณวัฒน์   เพชรน้อย  ชั้นประถมศึกษาปีที่   4/5

 

2.  เด็กหญิงภัคจีรา  แซ่โจว   ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/3