Archive for the ‘ชั้นป.1 - ป.6’ Category

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.6 และ Gr.6

Friday, September 15th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.6 และ Gr.6 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.5 และ Gr.5

Friday, September 15th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.5 และ Gr.5 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ Gr.4

Friday, September 15th, 2017


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.4 และ Gr.4 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

Thursday, September 7th, 2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2560  มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2560

Wednesday, August 30th, 2017


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่6 ทั้ง IEP และ EP Program ไปทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21-25 ส.ค. 60

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Friday, August 18th, 2017
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 60

กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

Thursday, August 17th, 2017
กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ขอขอบคุณรายการ CartoonClub ที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน พร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนค่ะ

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์

Thursday, August 17th, 2017
กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Thursday, August 17th, 2017


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ นาวาอากาศโท ศรีปิยะ ศรีสำโรง นายทหารยุทธการโรงเรียนจ่าอากาศดอนเมือง และ นางสาวภัทราพร พีระสันติธรรม ลูกเรือ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่องการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2560 ค่ะ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Thursday, August 17th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.ประทีป กาวิน สว.กก.สส.บก.น.9 ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่องการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2560 ค่ะ