Archive for November, 2003

คนเก่งกสิณธร ปี 2546

Wednesday, November 5th, 2003

ด.ช. พชร มิตานี ป.2/3 ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรเกียรตินิยมศิลปะรางวัลดีเด่น ในการประกวดศิลปกรรม ในหัวข้อ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 15 ระดับ อนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

(more…)