Archive for September, 2004

คนเก่งกสิณธร ปี 2547

Saturday, September 4th, 2004
 ด.ช. นราวิชญ์ ธงชัย อ. 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา - เชาว์ปัญญา รุ่นอายุ 5-6 ปี จากกิจกรรมการแข่งขันระดับอนุบาล “งานวันวิชาการ และ ศิลปหัตถกรรม” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547

(more…)