Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2007 November | KASINTORN WEBLOG

Archive for November, 2007

คนเก่งกสิณธร ปี 2550

Tuesday, November 13th, 2007
1401 ด.ญ.ณิชา เจริญวิเศษศิลป์ ป.6/2
- สอบได้คะแนน ติดอันดับที่ 9 ของประเทศ, ลำดับที่ 1 ของภาค จากการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 โดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
- ได้รับรางวัล ชมเชยที่ 1 ระดับประเทศ จากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 26 หนึ่งในโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยูเนสโก ของชมรมพุทธศาสตร์สากลในความอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
- สอบได้คะแนน ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดนนทบุรี จากการทดสอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำการศึกษา 2550 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
- สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2550
- สอบได้ติดอันดับที่ 3 ของจังหวัดนนทบุรี ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 12 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
- สอบได้คะแนนผ่านเข้ารอบที่ 2 (โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2550)(สสวท.)
1402 ด.ช.ศราวิน กลิณเลิศบวร ป.3/3
- สอบได้คะแนนอันดับที่ 2 ของประเทศ จากการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
- สอบได้คะแนนอันดับที่ 5 ของจังหวัด, อันดับที่ 13 ของภาค และอันดับที่ 37 ของประเทศ จากการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
- สอบได้คะแนนผ่านเข้ารอบที่ 2 ของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
ประจำปีการศึกษา 2550 ในเขตจังหวัดนนทบุรี
1403 ด.ช.ธิติพันธ์ ศรีกุลมนตรี ป.5/4
- สอบได้คะแนนติดอันดับที่ 4 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาค จากการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
1404 ด.ญ.ปานฝัน อังศุภศิริกุล ป.5/3
- ได้รับรางวัลชมเชมที่ 1 ระดับประเทศ จากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 26 จากหนึ่งในโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยูเนสโก ของชมรมพุทธศาสตร์สากลในความอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
1405 1406
ด.ช.ณภัทร เตชะบูรพา ป.6/1
- สอบได้คะแนนติดอันดับที่ 58 ของประเทศ, อันดับที่ 11 ของภาค, อันดับที่ 1 ของจังหวัด จากการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 โดย บริษัท เสริมปัญญ จำกัด
- สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระภาวนาวิกรม เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2550 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ด.ย.ณิรชา เลื่อนไธสง ป.5/2
- สอบได้คะแนนติดอันดับที่ 158 ของประเทศ, อันดับที่ 37 ของภาค, อันดับที่ 2 ของจังหวัด จากการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 โดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
- สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวั ในการทอสอบวัดความรู้วิชสังคมศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
- สอบได้คะแนนติดอันดับที่ 2 ของจังหวัด ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทยครั้งที่ 12 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
1407 1408
วิชาวิทยาศาตร์
ด.ช.ธนวัฒน์ เนตรหิน
ป.5/3
- สอบได้คะแนนอันดับที่ 53 ของประเทศ, อันดับที่ 12 ของภาค, อันดับที่ 1 ของจังหวัด จากการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
วิชาภาษาไทย
ด.ช.คณาธิป วันจงคำ
ป.5/6
สอบได้คะแนนอันดับที่ 2 ของจังหวัด ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2550 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
1409 1410
1411 1412
วิชาคณิตศาสตร์
ด.ช.ธนัช วิพุธอมร
G.6/1 ด.ช.รพินทร์ ภักดี G.6/1
- สอบได้คะแนนอันดับที่ 228 ของปรระเทศ, อันดับที่ 41 ของภาค, อันดับที่ 2 ของจังหวัด จากการทดสอบความรู้วิชาคริตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
ด.ช.ทศพร กุลงามเนตร ป.4/2
- สอบได้คะแนนอันดับที่ 20 ของประเทศ, อันดับที่ 12 ของภาค,อันดับที่ 2 ของจังหวัด จากการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
ด.ช.ธนวัฒน์ เนตรหิน ป.5/3
- สอบได้คะแนนอันดับที่ 244 ของประเทศ, อันดับที่ 50 ของภาค, อันดับที่ 4 ของจังหวัด จากการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
1413 1414 1415 1416
1417 1418 1419 1421
วิชาภาษาต่างประเทศ
ด.ญ.ทิพยพร แสงเชย
G.6/1
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด, รางวัลเหรียญเงินระดับภาคจากการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ (Public Speech) ซึ่งเปงกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่ม English Program เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 50
ด.ญ.สายฟ้า จุลเสวก G.3/1
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด จกาการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่ม English Program เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 50 ณ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
- สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2550
ด.ญ.จารุพัชร์ ประเสริฐดี ป.6/2
- สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัด อันดับที่ 11 ของภาค ระดับที่ 55 ของประเทศ จากการทดสอบความรู้วิชภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
ด.ช.ปัญญณัฐ ศักดาศักดิ์ G.1/5
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด จากการแข่งขันการตอบปัญหาทักษะภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 50 ณ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
ด.ช.ปิยพัฒน์ สิทธิการิยกุล G.3/1
- สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันการตอบปัญหาภาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 15 -16 กันยายน 2550
ด.ช.ทศพร กุลงามเนตร ป.4/1
ด.ช.จรัสชัย ภิญโย ป.4/2
- ติดอันดับที่ 46 ของประเทศ ประเภทคอสเวิร์ดเกม (เกมศัพท์ภาษาอังกฤษ) รุ่นประถมศึกษาตอนต้นของแบรนด์ คอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2550 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 23 -24 มิ.ย. 50 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ด.ญ.เกศราภรณ อิสรางกูร ณ อยุธยา G.5/1
- ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน The Runner-Up of the occasion of the event of Amazing English 2007 ที่ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 50
1421 1422 1423
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด.ญ.นพวรรณ ศรีขจรกุล ป.3/4
ด.ญ.ธัญญานุช ทองศรี ป.4/7
ด.ญ.ธนากานต์ ไชยยงค์วัฒนกุล G.4/1
ได้รับรางวัล ชมเชยที่ 2 ระดับประเทศ จากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 26 จากหนึ่งในโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยูเนสโก ของชมรมพุทธศาสตร์สากลในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
1424
วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันทำ E-Book ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ในงานวันวิชาการและได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคที่จังหวัดชลบุรี ในงานศิลปะหัตถกรรม 2550 และได้รับการยกย่องให้เป็นนักเรียนดีเด่น “คนเก่งคอมพิวเตอร์”