Archive for May 2nd, 2008

แนะนำหนังสือใหม่ห้องสมุด

Friday, May 2nd, 2008

 ชื่อเรื่อง      ผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า 1(พระเจ้า500ชาติ)

เรียกเลข     294.31883 ส352ผ

ผู้แต่ง       สุรศักดิ์  ตรีนนท์

สาระสังเขป     เนื้อหาในหนังสือเล่นนี้จะนำเสนอปฐมบทแรกของการ  ผจญภัยในชาติที่ 1 ถึงชาติ 5 และยังให้สาระเกี่ยวกับศาสนา ธรรมะ และให้ความสนุกเพลิดเพลินและข้อคิดในการดำเนินชีวิต ทั้งยังเป็นการปลูกฝังคติธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกันด้วย เช่น ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ความมีสัจจะ และความเสียสละ

 

 

ชื่อเรื่อง     ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอเมริกา

เลขเรียก    973 ก241ล

ผู้แต่ง        กอมโดริ, คัมพานี

สาระสังเขป     เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวของประเทศต่างๆ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ศาสนา ภูมิศาสตร์ ศิลปะและการท่องเที่ยว และเนื้อหายังสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
ชื่อเรื่อง    หัดวาดการ์ตูนน่ารักด้วย lllustrator CS2 ฉบับมือใหม่

เลขเรียก  006.68 ส317ห

ผู้แต่ง     สินีนุช  จันทศรี

สาระสังเขป     เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะสอนในเรื่องของการวาดภาพการ์ตูนด้วยโปรแกรม lllustrator CS 2 โดยจะสอนตั้งแต่การวางโครงร่าง การวาดเส้น  การลงสี การใส่องค์ประกอบให้กับการ์ตูน และการนำภาพการ์ตูนที่ได้ไปใช้ในโปรแกรมประยุกต์อื่นๆได้อีก

 

ชื่อเรื่อง     หัดสร้างแอนิเมชันด้วย FLASH 8 ฉบับมือใหม่

เลขเรียก    006.696 อ262ห

ผู้แต่ง        อิศเรศ   ภาชนะกาญจน์

สาระสังเขป      เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะสอนตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐานของเครื่องมือและคำสั่งต่างๆ โดยจะสอนการสร้างชิ้นงาน  การวาดการ์ตูน การสร้างมูวี่ คลิป การสร้างปุ่ม การสร้างงานพรีเซนเตชัน อีกทั้งยังมี CD-ROM ช่วนสอนที่เป็นภาพวิดีโอพร้อมเสียงบรรยาย มีตัวอย่างงานที่จะสร้างให้ดู

  

ชื่อเรื่อง    ฝรั่งเศส

เลขเรียก   944  ร68ฝ

ผู้แต่ง      รี, วอนบก

สาระสังเขป    เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเรื่องราวของฝรั่งเศสอย่างรอบด้านทั้งประวัติศษสตร์และการก่อตั้งประเทศ ระบอบกษัตริย์ การปฏิวัติครั้งใหญ่ วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆของชาวฝรั่งเศส

 

 ชื่อเรื่อง      ความรู้นอกกะลา 6

 เลขเรียก     080  ภ22ค

 ผู้แต่ง         ภัทราพร  สังข์พวงทอง 

 สาระสังเขป     เนื้อหาในหนังสือความรู้นอกกะลา 6 จะเป็นเนื้อหาที่มาจากรายการสารคดี กบนอกกะลา  ซื้อได้รวบรวมความรู้ต่างๆไว้มากมาย เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  บั้งไฟ นาซ่าแดนอีสาน  ศึกควายไทย ปะทะควายเหล็ก ข้าวของแผ่นดิน

 

 ชื่อเรื่อง       ทศชาติอัศจรรย์

เลขเรียก       294.308  ส267ท

ผู้แต่ง           สายฝน  ศิลปพรหม

สาระสังเขป    เนื้อหาในหนังสือนี้จะนำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญบารมียิ่งใหญ่ 10 ประการของพระพุทธเจ้าครั้งยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ และยังสะท้อนให้เห็นผลของการทำความดี สร้างเสริมคุณธรรมแก่เยาวชน ให้เชื่อผลแห่งการกระทำ  สนับสนุนให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม