Archive for September, 2009

In-Hourse Academic Camp

Thursday, September 17th, 2009

          กิจกรรม In House Academic Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 52 เป็นกิจกรรมของ English Program ในทุกระดับชั้น ภายในกิจกรรม มีการจัดเป็นฐานๆ เช่น เกมส์สะกดคำ เกมส์การอ่านออกเสียง เป็นต้น

English Day’s Camp

Thursday, September 17th, 2009

            กิจกรรม English Day’s Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 52 เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเกมส์ต่างๆ ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานๆ แต่ละฐานจะมีครูชาวต่างชาติอยู่ประจำฐานเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น ฐาน Crossword  ฐาน สะกดคำ ฐาน บอกความหมายด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น

Math Days Camp

Friday, September 11th, 2009

              กิจกรรม Math Days Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานความรู้มากมาย แต่ละฐานจะให้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างดี