Archive for February, 2010

ซ้อมหนีไฟประจำปีการศึกษา 2553

Thursday, February 18th, 2010

           กิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2553 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 53 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คนเก่งกสิณธร ปี 2552

Tuesday, February 2nd, 2010

คนเก่งกสิณธร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ได้เข้าร่วมการแข่งพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 5

ณ. โรงเรียนเทพศิรินทร์    เมื่อวันที่  15 20 ธันวาคม

 

 

ระดับช่วงชั้นที่ 1    ได้รับรางวัลชมเชย

 

1. เด็กหญิงปวีณ์นุช   บูรณพาสน์    ชั้นประถมศึกษาปีที่   3/5

 

 ระดับช่วงชั้นที่ 2    ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

1.เด็กชายตฤณวัฒน์   เพชรน้อย  ชั้นประถมศึกษาปีที่   4/5

 

2.  เด็กหญิงภัคจีรา  แซ่โจว   ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/3

Kasintorn St. Peter Sport’s day

Tuesday, February 2nd, 2010

            กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถม-มัธยม ทั้ง Thai Program และ English Program ประจำปีการศึกษา 2552 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553