Archive for September, 2010

ชั่วโมงการเรียนทำอาหาร

Wednesday, September 22nd, 2010

ชั่วโมงการเรียนวิชามาลัย

Wednesday, September 22nd, 2010

ชั่วโมงการเรียนการสอน Computer

Wednesday, September 22nd, 2010

รางวัลเรียนดี

Wednesday, September 22nd, 2010

         เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 53 ทางโรงเรียนได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ต่างๆ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นกำลังใจในการเรียนต่อไปอีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆอีกด้วย

กิจกรรมถวายความเคารพ

Wednesday, September 22nd, 2010

             เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 53 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ให้เกียรติมาร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงถวายราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

Wednesday, September 22nd, 2010

             เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 53 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีขึ้นโดยจัดเป็นฐานๆ แต่ละฐาน จะมีคุณครุคอยให้ความรู้และความสนุกสนานอยู่ประจำฐาน เช่น ฐานทำอาหาร เป็นต้น 

กิจกรรมภายนอกกับสถานเลี้ยงเด็กบ้านปากเกร็ด

Wednesday, September 22nd, 2010

       เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 53 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมภายนอกขึ้นโดยนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายไปทำบุญกับสถานเลี้ยงเด็กบ้านปากเกร็ด

คืนสู่เหย้า…ชาวกสิณธร ครั้งที่ 1

Wednesday, September 22nd, 2010

Kasintorn Singing Contest รอบชิงชนะเลิศ 2553

Wednesday, September 22nd, 2010

กิจกรรม In House Academic Camp ประจำปีการศึกษา 2553

Tuesday, September 7th, 2010

   เมื่อวันที่ 2 ก.ย.53 ทางโรงเรียนกสิณธร แผนก English Program ได้จัดกิจกรรม In House Academic Camp ขึ้น ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานๆ โดยมีครูชาวต่างประเทศและครูไทยอยู่ประจำแต่ละฐาน