Archive for June 8th, 2011

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในระดับชั้นอนุบาล

Wednesday, June 8th, 2011

         ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ในระดับชั้นอนุบาล เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 54 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมระดับชั้นประถมและมัธยมต้น

Wednesday, June 8th, 2011

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ในระดับชั้นประถมและมัธยมต้น เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 54 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม