Archive for September 8th, 2011

สอบฐานระดับอนุบาล 3

Thursday, September 8th, 2011


         การสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะ

Thursday, September 8th, 2011
        เมื่อวันที่ 2 กันยายน 54 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Thursday, September 8th, 2011

         เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 54 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นโดยจัดเป็นฐานๆ แต่ละฐาน จะมีคุณครูคอยให้ความรู้และความสนุกสนานอยู่ประจำฐาน เช่น การผูกเงื่อน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

กิจกรรม In House ประจำปีการศึกษา 2554

Thursday, September 8th, 2011          เมื่อวันที่ 1 ก.ย.54 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แผนก English Program ได้จัดกิจกรรม In House Academic Camp ขึ้น ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานๆ โดยมีครูชาวต่างประเทศและครูไทยอยู่ประจำแต่ละฐาน