Archive for October, 2011

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

Thursday, October 6th, 2011

            ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ. กนกอร  คำลือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ด.ญ. ปาณิสรา อนันต์อภิรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1