Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2012 February | KASINTORN WEBLOG

Archive for February, 2012

คนเก่งกสิณธร ประจำปี 2554

Tuesday, February 7th, 2012

โครงการเพชรยอดมงกุฎ 2554
           มูลนิธิร่มฉัตร จัดโครงการเพชรยอดมุงกุฎครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เป็นการสร้างเยาวชนคนเก่งสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ช่วยสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแก่เยาวชน เพราะประเทศชาติต้องการผู้มีความสามารถเพื่อเป็นมันสมองของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ ซึ่งมีนี้จัดแข่งขัดทั้งหมด 9 วิชา

              ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2554

เด็กชายแบรนดอน จอห์น ฟ๊อกซ์ Grade 9 

ได้อันดับ 6 ของประเทศและได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2554 ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพระพระเทพภาวนาวิกรม 2,000 บาท ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

เด็กหญิงปุณณภา  กำจรวงศ์ไพศาล Grade 6/2

ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม ทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช Grade 6/1

 

ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม ทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 เด็กหญิงรัตนพัฒน์  กิจบำรุงสาสน์ ป 6/6
ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม ทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ.เกวลิน อนุตรเศรษฐ  ป.3/3

 

 

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร 

ด.ญ.เกวลี  อนุตรเศรษฐ  ป.3/3

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร 

 

เด็กหญิงปิยพร  สุจริตวรางกูร  ป.6/6

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 55 โดยมูลนิธิร่มฉัตร 

……………………………………………………………..
กลุ่มสาระภาษาไทย

ด.ช.อภิสิทธิ์  เสียงล้ำ ม.2/1

ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ประเภทท่องอาขยานทำนองเสนาะ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554  โดยหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย จังหวัดนนทบุรี

นางสาวสุพัตรา  แสงภารา ม.6/2

ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ประเภทสุนทรพจน์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554  โดยหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย จังหวัดนนทบุรี

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  

ด.ช.วรมันต์  ลอเสรีวานิช Gr.6/1

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท  ได้รับรางวัลวุฒิบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554

 

ด.ช.นัฐนนท์  รอดสำอางค์ ป.5/3

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท  ได้รับรางวัลวุฒิบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554

 

 

ด.ช.นัฐวรพล  ตันติศศิรัตน์ ป.6/5

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท  ได้รับรางวัลวุฒิบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554

 

นายบุญเกียรติ  ลาภกุลพัฒน์  ม.5/1

ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันพูดบทความทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

 

ด.ช.นัทธพงศ์  ชัยทนุนานนท์   ม.3/1

ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ(แบบร่อนนาน) ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

 

นายณัฐพล  อ้นอินทร์   ม.5/1 

ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ(แบบร่อนนาน) ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

นายคิรินท์  ร. ฤทธิ์บุญ  ม.5/1

ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ(แบบร่อนนาน) ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

ด.ช.ธีระธาดา ครุฑฉลาด ป.6/5

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 

กลุ่มสาระต่างประเทศ

ด.ช.ธำรงค์ ดำรงรักษ์สุนทร Gr.5/2

ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม ทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 

 

 

 

 

ด.ญ.เกวลิน อนุตรเศรษฐ  ป.3/3

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ.เกวลี  อนุตรเศรษฐ  ป.3/3

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท     ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 

ด.ญ.ณัฐธยาน์  จาง  ม.3/1

สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท     ได้รับ            รางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมูลนิธิร่มฉัตร

 ……………………………………………………………………….

 

ด.ญ.ณภัทรชา  ประไพหอม  ป.4/8

ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีพร้อมเข็มประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติคนดี ระดับประถม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ด.ญ.พิมประไพ  สมหวัง  ม.2/3

ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีพร้อมเข็มประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติคนดี ระดับมัธยม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 ……………………………………………………………………………

 

 

 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ได้รับรางวัลผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน มากที่สุด ในภาคกลางพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท จากโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยบริษัท นานมี จำกัด

 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท  จากการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2012 รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2555