Archive for November, 2012

การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านบัวทอง

Monday, November 5th, 2012

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา โดย คุณไสว  เกตุนาค ได้ลงมือแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านบัวทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเวลาฝนตกหนักจะเกิดปัญหาการระบายน้ำไท่ทัน  ทางคุณไสว  เกตุนาค ในฐานะของสมาชิก อบต.หมู่ 6 จึงได้ลงมือแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้การระบายน้ำ ณ บริเวณบ่อบำบัดของหมู่บ้านบัวทอง สามารถระบายน้ำได้อย่างราบรื่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

Thursday, November 1st, 2012


นายอัคคณัฐ อิงอนุรักษ์สกุล ชั้น ม.6/2 สอบติด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ : การเงินการบัญชี

นางสาวสุกัญญา หิรัญบานนท์ ชั้น ม.6/3 สอบติด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ : การจัดการ สาขา : การตลาด

นางสาวเรืองริน ซุ้นสวรรณ ชั้น ม.6/3 สอบติด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ : สถาปัตยกรรม สาขา : สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

นางสาวศศิวิมล สำลีพันธ์ ชั้น ม.6/3 สอบติด : มหาวิทยาลัยหอการค้า(ทุนเรียนฟรี) คณะ : มนุษยศาสตร์ เอก : อังกฤษธุรกิจ

Extra Show 2012

Thursday, November 1st, 2012
ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

Thursday, November 1st, 2012
Extra Course 2012

Thursday, November 1st, 2012