Archive for August 19th, 2013

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Monday, August 19th, 2013

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานต่างๆ แต่ละฐาน มีการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้เด็กๆต่างก็สนุกสนานกับการทดลองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยมีพี่ๆ ระดับชั้นมัธยมคอยให้ความรู้และสาธิตการทดลองต่างๆให้กับน้องๆระดับชั้นประถมคะ

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

Monday, August 19th, 2013
            ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยแต่ละฐานจะมีพี่ๆ ระดับมัธยมคอยให้ความรู้กับน้องๆระดับประถมคะ

การประกวดวาดภาพระบายสี

Monday, August 19th, 2013

 

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สรุปผลดังนี้

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีรายชื่อดังนี้

1. เด็กหญิงภัสนันท์  สุวรรณภักดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

2. เด็กหญิงพรนภัส  อนุรัตน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 ……………………………………………………………………………………………………………..

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีรายชื่อดังนี้

 1. เด็กหญิงสมศรี  ดำรงรักษ์สุนทร นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.9 

             2. เด็กหญิงสุมินตา  แดงนาค  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.9   
……………………………………………………………………………………………………………..

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีรายชื่อดังนี้

 1. เด็กหญิงธัญชนก  รามสิทธิ์   นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.10 

2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชินอยู่สุขทวีชัย    นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.10

 

การประกวดขับร้องเพลงประกอบท่าเต้น

Monday, August 19th, 2013
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงประกอบท่าเต้น ระดับปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 56 ที่ผ่านมาคะ