Archive for April, 2014

ขอแสดงความยินดี

Tuesday, April 8th, 2014
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบประกาศเกียรติคุณ “อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

คุณครูรอบีย๊ะ ไกรชิต และ คุณครูวิไลลักษณ์ บวรนันทวงศ์

เป็นผู้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตามรอยเบื้องพระยุคบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ราชินูปถัมภ์ด้านการอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี องค์วิศิษฏศิลปิน ขอแสดงความยินดีด้วยคะ

ณ วันที่ 5 เมษายน 2557

ขอแสดงความยินดี

Tuesday, April 8th, 2014โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 และ รางวัล Popular Vote ในโครงการTWP English Talent ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ My Homeland ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บรรยากาศการเรียน Summer Course 57

Tuesday, April 8th, 2014


ประกวดสื่ออนุบาล

Tuesday, April 8th, 2014


ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557

Tuesday, April 8th, 2014

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 29-30 มี.ค. 57 ที่ผ่านมาคะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Tuesday, April 8th, 2014

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาคะ

ประกาศกำหนดการซื้อสมุดและหนังสือ

Tuesday, April 8th, 2014

ประกาศกำหนดการซื้อสมุดและหนังสือ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ Gr. 1 - Gr. 12 ในวันที่ 8 - 30 เม.ย. 57 เวลา 8.30 - 16.00 น. (หยุดวันที่ 12 - 16 เม.ย. 57) ในระดับชั้นอนุบาล ทางโรงเรียนจะแจกหนังสือให้กับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนคะ