Archive for August, 2014

การให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน

Monday, August 25th, 2014


การให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57

มอบรางวัล

Friday, August 22nd, 2014


กิจกรรมมอบรางวัลเรียนดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1 2 และ 3 ของผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันจากการเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

ดูภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

Thursday, August 21st, 2014
1

แผนกนุบาลจัดกิจกรรมอาเซียนให้กับนักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี

Thursday, August 21st, 2014
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ไทย จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

สอบฐานระดับอนุบาล3

Thursday, August 21st, 2014กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

Thursday, August 21st, 2014

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Thursday, August 21st, 2014


ฝึกซ้อมหนีไฟ

Thursday, August 21st, 2014


โครงการซ้อมหนีไฟ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้กับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

ฉีดวัคซีน DT บาทยัก ระดับ ป1และป6

Thursday, August 21st, 2014กิจกรรมอนุบาลพบพี่ประถม

Thursday, August 21st, 2014