Archive for October, 2014

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก “สวนกล้วยไม้”

Thursday, October 30th, 2014


การประกวดมัคคุเทศก์น้อย PR.Junior NON 2

Monday, October 6th, 2014การประกวดมัคคุเทศก์น้อย PR.Junior NON 2  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต2
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 1 ทีม   (จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดมี 24 แห่ง)
1.  ด.ญ.พิมพ์มาดา  แก้วกำเนิด     ชั้น ป.3/1
2.  ด.ญ.ปพิชญา  เอกยศสุพร       ชั้น ป.5/8
3.  ด.ช.วิลินกร  เกล็ดแก้ว            ชั้น Gr.5/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   (ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท)