Archive for September, 2016

บรรยากาศการประกวดวาดภาพและประติมากรรม หัวข้อ”มหัศจรรย์วันคริสต์มาส” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

Wednesday, September 28th, 2016



































การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)

Monday, September 19th, 2016











การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ Gr.1
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก ในวันที่ 16 กันยายน 2559

Kasintorn Singing Contest ระดับ ป.4-6 รอบคัดเลือก

Thursday, September 15th, 2016




















กิจกรรมเมืองนนท์ที่หนูรัก

Thursday, September 15th, 2016































ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3(1-2 ก.ย 59)

Thursday, September 15th, 2016



































Kasintorn Singing Contest ระดับมัธยม1-6 รอบคัดเลือก

Thursday, September 15th, 2016












Kasintorn Singing Contest ระดับ ป.1-3 รอบคัดเลือก

Thursday, September 15th, 2016












สอบฐาน อ.3

Thursday, September 15th, 2016



























กิจกรรมสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ ค่ะ

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8

Thursday, September 15th, 2016



โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎนักเรียนที่มีคะแนนอันดับที่ 4-10 (ระดับประเทศ) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และ เหรียญรางวัลของมูลนิธิร่มฉัตร จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 คน
1. เด็กหญิงนัยน์ภัค สุทธิพานิช

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 (7-8 ก.ย. 59)

Thursday, September 15th, 2016