Archive for August, 2017

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

Wednesday, August 30th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ อบต.บางรักพัฒนา ที่ได้อนุเคาระห์รถดับเพลิงและสนับสนุนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ในโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย เพื่อฝึกซ้อมนักเรียนและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ผลดี ผลเสียของการอุบัติภัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติภัยในสถานการณ์จริง

อบต.บางรักพัฒนา มาให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ

Wednesday, August 30th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณ อบต.บางรักพัฒนา ที่ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการแยกขยะ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60

ทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2560

Wednesday, August 30th, 2017


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่6 ทั้ง IEP และ EP Program ไปทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21-25 ส.ค. 60

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Friday, August 18th, 2017
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 60

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล

Friday, August 18th, 2017


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 ที่ผ่านมาค่ะ

กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

Thursday, August 17th, 2017
กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ขอขอบคุณรายการ CartoonClub ที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน พร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนค่ะ

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์

Thursday, August 17th, 2017
กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Thursday, August 17th, 2017


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ นาวาอากาศโท ศรีปิยะ ศรีสำโรง นายทหารยุทธการโรงเรียนจ่าอากาศดอนเมือง และ นางสาวภัทราพร พีระสันติธรรม ลูกเรือ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่องการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2560 ค่ะ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Thursday, August 17th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.ประทีป กาวิน สว.กก.สส.บก.น.9 ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่องการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2560 ค่ะ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Thursday, August 17th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ คุณเจนจัด สุกทน ตำแหน่ง บรรณาธิการข่าวช่อง True 4 Y คุณจารุณี ปิริดี ตำแหน่งนักข่าวภาคสนามช่อง TNN 24 และ คุณนนทพร กลมดวง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการแนะแนวสู่อาชีพ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2560 ค่ะ