Archive for September, 2017

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12

Wednesday, September 27th, 2017


ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่12 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   บัดนี้ ได้ทราบผลการแข่งขันแล้ว จึงขอแจ้งผลการแข่งขันดังนี้

นาย ชยธร   มูลพันธ์      ได้รับรางวัลชมเชย     พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

( ติดลำดับประเทศ 1 ใน30 จากการแข่งขัน )

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม

Monday, September 18th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ม.1-3,Gr.7-9 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.6 และ Gr.6

Friday, September 15th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.6 และ Gr.6 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.5 และ Gr.5

Friday, September 15th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.5 และ Gr.5 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ Gr.4

Friday, September 15th, 2017


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.4 และ Gr.4 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

ลงนามเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.

Tuesday, September 12th, 2017

ผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ , สช , สสวท ในการเปิดห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้รับคัดเลือก จาก สช. และ สสวท. ร่วมกับอีก 42 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่สามารถเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ได้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

สอบฐานระดับอนุบาล

Tuesday, September 12th, 2017กิจกรรมสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ ค่ะ

In House Academic Camp 2017

Tuesday, September 12th, 2017ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

Thursday, September 7th, 2017

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายณัฐวรรธน์ ทัศนพงษ์ อ.3/1
2. เด็กหญิงณิชชา วิรุฬห์ธนกฤษณ์ อ.3/1
3. เด็กหญิงพิชามญธ์ สิมารักษ์ อ.3/1
ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

Thursday, September 7th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1. นายณัฐดนัย ศรีนิธิเจษฎาภรณ์
2. นายวิศรุต หอมแก่นจันทร์
3. สิทธิศักดิ์ เกษถนอม
ได้รับรางวัล Engineering Achievement Award พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท จากการเข้าร่วมโครงการการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัต Line Tracking Robot Contest ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิศวกรรมสภานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560