โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน Gr.12 ประจำปีการศึกษา 2557 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558

July 22nd, 2015 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน Gr.12 ประจำปีการศึกษา 2557 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558

>>มหาวิทยาลัยมหิดล>>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>มหาวิทยาลัยศิลปากร


>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
>> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

>> มหาวิทยาลัยบูรพา

>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา>> มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

>> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

>>มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง

>> มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

>>มหาวิทยาลัยรังสิต>>มหาวิทยาลัยศรีปทุม


>>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์>>มหาวิทยาลัยคริสเตียน

>> มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

>>มหาวิทยาลัยสยาม

>>อเมริกา wcc wansee communication college

>>Tokyo institute of Technology

>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีLeave a Reply