ภูมิปัญญาเมืองนนท์

September 15th, 2016 by numtanแผนกอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองอาสา
1. คุณกนกอร อัตตปัญโญ
2. คุณกมลวรรณ คล้ายปาน
3. คุณจุฑารัตน์ แซ่ลี
4. คุณนิตยา นามวงศ์
5. คุณภิสราวรรณ ผลาผล
6. คุณดวงใจ สิงห์แก้ว
มาให้ความรู้เรื่อง มะพร้าว กับนักเรียนระดับอนุบาล

Leave a Reply