โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

August 30th, 2017 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ อบต.บางรักพัฒนา ที่ได้อนุเคาระห์รถดับเพลิงและสนับสนุนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ในโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย เพื่อฝึกซ้อมนักเรียนและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ผลดี ผลเสียของการอุบัติภัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติภัยในสถานการณ์จริง

Leave a Reply