ลงนามเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.

September 12th, 2017 by numtan

ผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ , สช , สสวท ในการเปิดห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้รับคัดเลือก จาก สช. และ สสวท. ร่วมกับอีก 42 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่สามารถเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ได้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

Leave a Reply