ภาพกิจกรรมของเด็กอนุบาล

June 12th, 2008 by numtan

มหัศจรรย์นิทานดนตรี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนกอนุบาล โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาพหุปัญญา ระดับอนุบาล1 เมื่อวันที่ 18-22 สิงหาคม 2551 เสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะได้นำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความต้องการที่หลากหลาย โดยมีการฝึกทักษะ และประเมินอัจฉริยภาพทั้ง 8 ดังนี้

กิจกรรมที่1ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา (Linguistic)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมที่2 ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่4 ส่งเสริมอัจแริยภาพด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logic/Mathematical)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมที่5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กิจกรรมที่6 ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านการเข้าใจผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กิจกรรมที่7 ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กิจกรรมที่8 ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านดนตรี (Musical)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชั่วโมงพละ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชั่วโมง Cooking

ขนมแป้งจี่


ชั่วโมง Cooking ของเด็กอนุบาล ชั่วโมงนี้เด็กๆทำขนมแป้งจี่ทานกัน  บรรยากาศในการเรียนรู้
เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และการมีส่วนร่วมในการเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

วุ้นผักแสนอร่อย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • ชั่วโมงพละศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • ชั่วโมงPlay land

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply