อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน

September 11th, 2012 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมยามเช้าให้นักเรียนได้เรียนรู้และกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับวันนี้ 11 ก.ย. 55 เป็นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ภายในกิจกรรม นอกจากจะมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วยังมีคณะครูและท่านผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีด้วย

Leave a Reply