กิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2556

August 8th, 2013 by numtanกิจกรรม English Day Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 56 โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หลายๆฐานแตกต่างกันไป โดยมีทั้ง ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แต่ละฐานจะมีครูชาวต่างชาติอยู่ประจำฐานเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น ฐาน Crossword  ฐาน สะกดคำ ฐาน บอกความหมายด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น

Leave a Reply